Informacje o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.03.2020 r.-
____________________________________________________________________________________________________

31.01.2020 r.Gmina  Miejska Chojnów, zs. w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania "Budowa terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury"
13.02.2020

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym:


29.01.2020 r.


Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (525.89 kb)

Dokumentacja techniczna:


 

_______________________________________________________________________________________________________________
27.01.2020
28.01.2020


 

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, który na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnów wykona dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie wpłynęły zapytania.
Zamawiający udzielił niestępujących odpowiedzi :


Pytania i odpowiedzi- 28.01.2020 (880.30 kb)Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający ustala, ze oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2020 r. – w sposób opisany w zapytaniu na poniższym formularzu ofertowym


NOWY FORMULARZ OFERTOWY (187.62 kb)


----------


17.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie" 


ZAPYTANIE OFERTOWE (1.87 Mb)

FORMULARZ OFERTOWY (989.38 kb)8.   Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

 

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koperta winna zostać opisana :

„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych
i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4
w Chojnowie"

 


15.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn:  Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie"


Zapytanie Ofertowe (698.06 kb)

Formularz ofertowy (1.02 Mb)


Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Aktualne przetargi

 

Informacje o wszystkich aktualnych przetargach znajdują się również

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chojnowa


17.12.2019 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.
07.02.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (401.54 kb)

19.12.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (348.20 kb)

---------------------------------------
PYTANIA DO PRZETARGU:

Chojnów, 05 grudnia 2019 r.

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym:  Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, na  podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły do tut. Urzędu oraz o odpowiedziach jakich udzielił: 

 

 Pytania, które wpłynęły w dniu 03.12.2019 r – z adresu mailowego …………….. @ ………..     

  

 

Pytanie 1:  jaki jest wymagany termin zakończenia inwestycji (wg SIWZ do 30 maja 2020, wg wzoru umowy do 30 czerwca 2020)?

 

ODPOWIEDŹ 1: Termin zakończenia inwestycji  - 30.05.2020r.

 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich?

 

ODPOWIEDŹ 2: NIE

 

Pytanie 3 :  Czy w ofercie należy ująć koszty nadzoru archeologicznego?

 

ODPOWIEDŹ 3: TAK 

 

PYTANIE 4: Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SIWZ o:

 

1.     1. Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg 

2.     2. Dokumentację geotechniczną

3.     3. Schematy rozdzielni zasilająco-sterowniczych przy studniach S1, S2 i S3

4.     4. Parametry i specyfikację techniczną zestawu hydroforowego

5.     5. Parametry i specyfikację techniczną pomp głębinowych

6.   6. Dokumentację monitoringu (jak przekazywany będzie sygnał od pomp głębinowych do stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej, jaki system, monitoringu wdrożony jest u użytkownika (jaki dostawca)

7.     7. Podanie zakresu robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul. Bielawskiej.

 

 

ODPOWIEDŹ 4:

 

Zamawiający dołącza następujące dokumenty:    

 

1. Decyzje i Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg Załącznik uzgodnienia (4.12 Mb)


 

2. Opinię geotechniczną – załącznik geotechnika (4.07 Mb)

 

3. Schematy elektryczne przyłącza zasilania – załącznik schematy (5.15 Mb)

 

4. Parametry i specyfikacja zestawu hydroforowego  zostały opisane w dokumentacji technicznej

 

5.Parametry techniczne i sposób doboru pomp głębinowych wraz ze sposobem montażu opisano w dokumentacji technicznej

 

6. W obecnej chwili Zamawiający wdrożony ma system monitorowania Hydropartner (obejmujący wyłącznie wieżę ciśnień w Chojnowie. Zaproponowany system powinien być kompatybilny z istniejącym.

 

7. Zakres robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej obejmuje wykonanie WiZ zasilania studni, wykonanie rozdzielnic sterowania pracą pomp S1, S2 i S3, wykonanie oświetlenia terenu realizowanego z rozdzielnic S1, S2 i S.  

 

 

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

29.11.2019

 

Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych
w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie

        

 
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS)


20.09.2019 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.

Ogłoszenie (134.00 kb),
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (697.50 kb)

 Uchwały:Uchwała - 126 (1.27 Mb), Uchwała - 156 (4.29 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb)

Załącznik nr 1 do umowy (31.00 kb)
Załącznik nr 2 do umowy (46.14 kb)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2019 r.
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (431.00 kb)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.2019 r.

Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta  w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu"  – etap II – ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Dokumentacja Techniczna:


Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
Specyfikacja rozbiórkowa: Specyfikacja rozbiórkowa (94.32 kb)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2019 r.
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Reymonta w Chojnowie - ETAP I- Remont Budynków

Dokumentacja budowlana
Przedmiary:
PRZEDMIAR DUŻY BUDYNEK (9.05 Mb),
Przedmiar budynek mały (7.22 Mb)
Przedmiar ŁĄCZNIK (4.51 Mb)

RZUT PIWNIC (2.24 Mb)
RZUT PARTERU (2.90 Mb)
RZUT I PIĘTRA (2.12 Mb)
RZUT II PIĘTRA (2.11 Mb

Pytania do SIWZ/Odp

Informacja z otwarcia ofert:Informacja z otwarcia ofert (283.30 kb)
____________________________________________________________
02.05.2019

Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta  w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu"  – etap II – ZAGOSPODAROWANIE  TERENUDokumentacja Techniczna:


Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
Specyfikacja rozbiórkowa: Specyfikacja rozbiórkowa (94.32 kb)Informacja o unieważnieniu postępowania (173.72 kb)
15.04.2019 r.
Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część I zamówienia; - Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia

Ogłoszenie (377.50 kb),
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.17 Mb)


07.03.2019 r.
Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie
Przebudowa chodnika ulicy Wyspiańskiego w Chojnowie - druga strona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (468.50 kb)
Ogłoszenie (114.50 kb)
Rozporządzenie (116.50 kb)
Dokumentacja budowlana:
ul. Matejki - dokumentacja budowlana (19.25 Mb)
chodnik ul. Wyspiańskiego - Przedmiar (1.13 Mb)
Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarcia ofert (447.39 kb)


01.02.2019 r.
Utrzymanie  terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (494.09 kb)30.01.2019 r.
Dostawa i instalacja  wyposażenia dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

Ogłoszenie (233.76 kb)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ wraz z załącznikami: (4.50 Mb)


Pytania do SIWZ/ odp: Pytanie nr 1 /Odp (80.79 kb), Pytanie nr 2 /Odp (112.79 kb),

Informacja z otwarcia ofert (161.36 kb)


30.01.2019 r.
Dostawa  stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego  dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum  Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

Ogłoszenie (225.67 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ wraz z załącznikami (3.45 Mb)


Pytania do SIWZ/Odp.: Pytanie nr 1/Odp (289.93 kb), Pytanie nr 2/Odp (209.35 kb)


Informacja z otwarcia ofert (96.79 kb)


03.12.2018 r.

Dostawę pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych  nr  3 i nr 4 w Chojnowie w  - Część I zamówienia

  Dostawę mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych  Gminy Miejskiej Chojnów"


Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (847.50 kb),

Zmiana SIWZ (441.20 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (512.00 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - po zmianie (477.50 kb)


Ogłoszenie (345.00 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.50 kb)


Zapytanie do SIWZ: Zapyt. nr 1/Odp (503.19 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania (247.81 kb)


28.11.2018 r.

Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów na działkach Nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni  1.869 m2 oraz na terenie przyległym na działce 271/6.

Zapytanie ofertowe (77.50 kb)

23.11.2018r.

- Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu - (Część II zamówienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (784.50 kb) ,
Załącznik nr 1do Formularza ofertowego (299.00 kb)
,
Zmiana SIWZ (305.63 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (po zmianie) (304.50 kb)

Ogłoszenie (127.00 kb)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.00 kb)

Pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1 / Odp (267.11 kb)
Pytanie nr 2/Odp (680.76 kb)
Pytanie nr 3 / Odp (339.20 kb)

Informacja z otwarcia ofert (455.74 kb)


21.11.2018 r.


Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa


Ogłoszenie (149.42 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (4.96 Mb)

Zapytania / Odp  do SIWZ:

Pytanie nr 1 / Odp (656.75 kb)

Pytanie nr 2/ Odp (571.49 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (96.79 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (177.36 kb)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (142.40 kb)

17.10.2018 r.

„Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni (przy torach)"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (407.00 kb), Ogłoszenie (81.50 kb), Przedmiar (986.83 kb)Zmiana SIWZ : Zmiana SIWZ (1.08 Mb)

Zmiana  Ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (36.00 kb)

Pytania do SIWZ: Pyt. nr 1 / Odp (458.84 kb);


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (240.50 kb)

Informacja o unieważnieniu  postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania (199.33 kb)


06.07.2018 r.

Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie


Ogłoszenie_zmiany (68.63 kb)

Ogłoszenie (3.28 Mb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (477.50 kb)Pytania i odpowiedzi
Pytania i Odpowiedzi nr 1 (1.37 Mb)
Pytania i Odpowiedzi nr 2 (1.69 Mb)Zmiana SIWZ:

Zmiana SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (920.00 kb)
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (38.50 kb)


Zmiana SIWZ (758.55 kb)Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (62.50 kb) - w tym  załączniki do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1 -  Cena,  Załącznik nr 2  - Czas realizacji reklamacji), Załącznik nr 3 - Termin zapłaty),

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (32.50 kb),

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (29.00 kb)

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług (31.50 kb)

Załącznik nr 5 Wykaz wyposażenia zakładu (37.00 kb)

Załącznik nr 7 Wykaz pracowników wykonujących usługę (kierowców) (32.50 kb) 6 Zobowiązanie (38.50 kb)

Wzór umowy (163.50 kb) , Załącznik nr 1 do umowy (28.50 kb), Załącznik nr 2 do umowy (80.84 kb)


Załącznik nr 9 - Instrukcja wypełniania JEDZ (1.19 Mb)

Załącznik nr 10 Edytowalna wersja JEDZ (198.00 kb)

JEDZ PDF:   JEDZ PDF (88.82 kb),


JEDZ XML(zip) (12.33 kb)


Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia (35.00 kb)
Załącznik nr 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (7.32 Mb)

Uchwały:
Uchwała Nr XXVI/126/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. (1.27 Mb)
Uchwała Nr XXX/156/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. (4.29 Mb)
Uchwała Nr XLIV/220/14 z dnia 25 września 2014 (408.36 kb)serwis jest
18.06.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (434.50 kb)
Ogłoszenie (85.50 kb)
Projekt:
Projekt (14.10 Mb)


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert (260.22 kb)


30.05.2018 r
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja (część I zamówienia),
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej (część II zamówienia)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (460.50 kb)
Ogłoszenie (123.00 kb)
Projekt:
Projekt ul. Niemcewicza,i Palc 3-go maja (7.16 Mb)
Projekt ul. Samorządowa (9.89 Mb)

Pytanie nr 1 do SIWZ/Odp (974.26 kb)


Informacja z otwarcia ofert (318.02 kb)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie Części II zamówienia (1.03 Mb)


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie części I zamówienia (374.52 kb)


08.05.2018 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.50 kb)

Ogłoszenie (82.00 kb)

Informacja z otwarcia ofert (485.68 kb)


24.04.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.

Ogłoszenie (85.50 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (423.00 kb)

Projekt: Projekt (14.10 Mb)

Informacja z otwarcia ofert (414.55 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.00 kb)


13.04.2018 r.

               - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia)

           - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego

                   (część II  zamówienia)

                 -  Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego

             (część III  zamówienia)

              -    Przebudowę chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania  z ulicą 

              Chmielną do ulicy Wyspiańskiego (część IV zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (508.50 kb),

Ogłoszenie (158.50 kb),

Projekt Matejki (16.37 Mb) Przedmiary (4.63 Mb),

Informacja z otwarcia ofert (1.05 Mb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części I

zamówienia (379.29 kb)


     29.03.2018 r.

Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (408.50 kb)
Ogłoszenie (85.00 kb)

Projekt
Branża budowlana (1.35 Mb)
Branża elektryczna (8.90 Mb)
Branża sanitarna (4.18 Mb)
Przedmiar (139.08 kb)

Informacja z otwarcia ofert (389.99 kb)


 23.03.2018 r.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
Ogłoszenie (81.50 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (98.06 kb)
Projekt (14.10 Mb),
Informacja z otwarcia ofert (419.63 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (358.45 kb)

16.03.2018 r.
Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 go Maja do ul. Dąbrowskiego  w Chojnowie wraz  z budową oświetlenia  ulicznego (Część I zam)
Przebudowa chodnika w ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego w Chojnowie (Część II zam)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486.00 kb),
Ogłoszenie (39.38 kb),  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.29 kb)
Projekt:
Przedmiar chodnik Bolesławiecka:
Przedmiar Bolesławiecka (1.66 Mb)
Niemcewicza , Pl. 3 Maja projekt oświetlenia (14.33 Mb)
Oświetlenie Niemcewicza (7.16 Mb),
Przedmiar drogowy (2.61 Mb)
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (488.91 kb)
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania wykonanie Części I i II zamówienia (828.50 kb)


13.03.2018 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (561.00 kb)

Ogłoszenie (181.50 kb)

Tereny część I (13.02 Mb)

Tereny część III (4.88 Mb)


Pytania do SIWZ

Pytanie nr 1 / odpowiedzi (648.21 kb)


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert (793.49 kb)


28.02.2018 r.

Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.00 kb), Ogłoszenie (86.50 kb)


Projekt:

Branża budowlana (1.35 Mb)

Branża elektryczna (8.90 Mb)

Branża sanitarna (4.18 Mb)

Przedmiar (139.08 kb)


Informacja z otwarcia ofert (385.53 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (319.51 kb)


27.02.2018 r.
Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego

Ogłoszenie (221.38 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (768.46 kb)

Projekty:
Załącznik  9A PB:
PB Opis 1 (23.88 Mb), PB Opis 2 (17.21 Mb), PB Rys Architekt. (1.59 Mb), PB Rys Elektryka (2.67 Mb), PB rys Inst sanit. wewn. (16.54 Mb), PB Inst. Sanit. Zewn. (23.73 Mb), PB Rys Konstr (790.50 kb), PB Rys SAP (4.97 Mb), PB Rys Wentylacja (481.27 kb)
Decyzja (728.96 kb)

Załącznik 9B PW:
PW Architektura (5.52 Mb), PW Elektryczne (3.07 Mb), PW Konstrukcja (8.98 Mb), pw sANIT WEWN (21.51 Mb), PW Sanit Zewn (8.43 Mb), PW Teletech. (22.58 Mb), PW Wentylacja (2.23 Mb), PW Tabela równoważnosci (207.32 kb),

Załącznik 9C Specyfikacje:
Zał Specyfikacje (716.99 kb)

Załącznik 9D Przedmiary:
Przedmiary (1,006.73 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (84.39 kb)


20.02.2018 r.

 Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (631.50 kb)

Ogłoszenie (209.50 kb)

Załączniki mapowe: Tereny Część I (12.73 Mb), Tereny Część III (4.90 Mb), Tereny Część IV (14.44 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (962.77 kb)Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu części I zamówienia (344.69 kb)

Informacja o unieważnieniu części II zamówienia (362.69 kb)

Informacja o unieważnieniu części III zamówienia (380.62 kb)


07.02.2018 r.


Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego

Ogłoszenie (83.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (399.00 kb)


Projekt:

Projekt (12.35 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (477.33 kb)


02.02.2018 r.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie - Etap I

Ogłoszenie (88.50 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (423.50 kb)

Projekt: Projekt sieci wod-kan (14.10 Mb), Projekt ul. Reymonta - drogowy (9.32 Mb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (326.19 kb)

29.01.2018 r.

Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.50 kb)

Ogłoszenie (86.50 kb)

Projekt:  Projekt (20.20 Mb)

Pytania do SIWZ : Pytanie nr 1 /Odp (357.34 kb), Pytanie nr 2/Odp (493.32 kb), Pytanie nr 3/Odp (594.89 kb)

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (467.72 kb)

12.01.2018 r.

-    Modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia)

-  Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla  domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I (część II zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (460.00 kb)

Ogłoszenie (122.50 kb)


Projekty:

Projekt sieci wod-kan R O (14.10 Mb), Projekt ul. Reymonta- drogowy (9.32 Mb)


Przedmiar: ul. Witosa. Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego:

Przedmiary (4.68 Mb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (609.19 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części II zamówienia (439.18 kb)


12.01.2018 r.


Budowa  centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (906.11 kb)Ogłoszenie (182.15 kb)
Projekt:

Załącznik  9A PB:
PB Opis 1 (23.88 Mb), PB Opis 2 (17.21 Mb), PB Rys Architekt. (1.59 Mb), PB Rys Elektryka (2.67 Mb), PB rys Inst sanit. wewn. (16.54 Mb), PB Inst. Sanit. Zewn. (23.73 Mb), PB Rys Konstr (790.50 kb), PB Rys SAP (4.97 Mb), PB Rys Wentylacja (481.27 kb)
Decyzja (728.96 kb)

Załącznik 9B PW:
PW Architektura (5.52 Mb), PW Elektryczne (3.07 Mb), PW Konstrukcja (8.98 Mb), pw sANIT WEWN (21.51 Mb), PW Sanit Zewn (8.43 Mb), PW Teletech. (22.58 Mb), PW Wentylacja (2.23 Mb), PW Tabela równoważnosci (207.32 kb),

Załącznik 9C Specyfikacje:
Zał Specyfikacje (716.99 kb)

Załącznik 9D Przedmiary:
Przedmiary (1,006.73 kb)

Zapytania do SIWZ/ Odp: Pytania /Odp nr 1 (138.80 kb)

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (30.00 kb)

Unieważnienie-  Informacja o unieważnieniu postępowania (93.50 kb)

13.12.2017 r.

- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego - część III zamówienia - Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie część IV zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (484.00 kb)
Ogłoszenie (149.00 kb)
Projekty:
Chodnik, ul. Paderewskiego: Przedmiar (1.65 Mb);
Chodnik, ul. Wyspiańskiego: Przedmiary (2.70 Mb)
Chodnik/Jezdnia:Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (4.68 Mb).  Przebudowa ul. Solskiego: Projekt (8.28 Mb)

Pytania / Odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (119.00 kb) Odpowiedź (566.25 kb);

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (1.51 Mb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie część III zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części III zamówienia (479.88 kb)

05.12.2017 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (404.50 kb), Zmiana SIWZ (411.43 kb)
Ogłoszenie (84.00 kb)


Projekt Chodnik Kraszewskiego:

Droga Nr 328 (528.33 kb), Elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb), Odwodnienie liniowe (379.28 kb), Organizacja ruchu istniejąca (1.45 Mb), Organizacja ruchu projektowana docelowa (1.27 Mb), Plan BIOZ (1.30 Mb), Plan zagospodarowania terenu (868.24 kb), Plansza zbiorcza sieci (840.69 kb), Profile przyłączeń wpustów ulicznych (847.33 kb), Projekt budowlany i wykonawczy (2.36 Mb),Projekt docelowej organizacji ruchu (969.40 kb), Przedmiar (2.45 Mb), Przekrój konstrukcyjny zjazdy (377.27 kb), Usytuowanie w mieście (977.81 kb), Zastępcza organizacja ruchu na czas budowy (1.48 Mb), Zastępcza organizacja ruchu zakres 1 (1.23 Mb), Zor zakres 2 (1.11 Mb), Zor zakres 3 (1,017.95 kb), Zor zakres 4 (872.43 kb), Zor zakres 5 (998.83 kb), Zor zakres 6 (849.10 kb), Zor zakres 7 (716.24 kb)Profil podłączenia wpustu ulicznego (812.81 kb)


Projekt sieć wod-kan Kraszewskiego

Opis techniczny (195.27 kb), Przedmiar robót (2.86 Mb), Rys nr 1 Plansza zbiorcza sieci (5.69 Mb), Rys nr 2 Profil kanału, Rys nr 3 Profil sieci wod (387.03 kb), Rys nr 4 Profile przykanalików (190.53 kb), Rys nr 5 Profile wpustów ulicznych (117.90 kb), Rys nr 6 Profile przyłączeń wody (208.78 kb), Rys nr 7 Profile charakteryst. przyłączeń (260.71 kb), Specyfikacja kan ogólnospławnej nr 1 (160.64 kb), Specyfikacja siecć wodociągowa nr 2 (93.84 kb), Strona tytułowa opisu (53.88 kb).


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (442.23 kb)

              Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty:Informacja o wyborze   najkorzystniejszej oferty       (507.06 kb)


23.11.2017 r.

BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ  Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ogłoszenie:
 Ogłoszenie (189.25 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (90.32 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (89.61 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia
Formularz Ofertowy (90.50 kb),
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (83.00 kb)
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (85.00 kb)
Oświadczenie zobowiązanie (76.50 kb)
Wykaz wykonanych robót budowlanych (75.00 kb)
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (77.50 kb)
Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (80.00 kb)
Wzór umowy (226.50 kb)
Opis przedmiotu zamówienia (66.44 kb)
 Zmiana  SIWZ: Zmiana 1 SIWZ (77.39 kb)

Instrukcja dla wykonawców (235.38 kb)


Projekty
Załącznik  9A
Projekt budowlany  opis:
1 Strona tyt. (500.40 kb), Spis zawartości (349.45 kb), Uprawnienia wszystkie (5.66 Mb),Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa (2.41 Mb), Mapa sytuacyjna (1.31 Mb), Przyłączenie prąd (1.41 Mb), Przyłączenie gaz (1.37 Mb), Mapa do przyłączenia (592.28 kb), Przyłączenie wodociągi (1.10 Mb), Opinia geotechniczna (3.83 Mb), Opinia geotechniczna mapa (1.37 Mb),Opinia geotechniczna cd. (672.69 kb), Opinia geotechniczna cd. (500.11 kb)Opinia geotechniczna cd. (1.44 Mb), Strona tytułowa pb (1.96 Mb), Projektowana charakterystyka energetyczna (2.19 Mb), Spis treści opis (18.45 Mb),
PB Rysunki
Architektura:
1A (525.86 kb),2A (239.01 kb), 3A (123.58 kb), 4A (224.79 kb), 5A (235.18 kb), 6A (622.95 kb),
Elektryka
1E (371.70 kb),2E (241.51 kb), 3E (311.52 kb), 4E (249.40 kb), 5E (180.71 kb), 6E (204.33 kb), 7E (208.01 kb), 8E (193.96 kb), 9E (296.52 kb),10E (208.90 kb), 11E (210.52 kb), 12E (226.27 kb), 13E (237.14 kb),
Instalacje Sanitarne Wewnętrzne
1S (3.29 Mb), 2S (1.11 Mb), 3S (3.25 Mb), 4S (1.43 Mb), 5S (2.17 Mb), 6S (1.63 Mb), 7S (1.70 Mb), 8S (1.02 Mb), 9S (993.90 kb)
Instalacje Sanitarne Zewnętrzne
Rys 1Z (22.68 Mb), Rys 2Z (260.86 kb), Rys 3Z (206.37 kb), Rys 4Z (688.23 kb), Rys 5Z (362.07 kb)
Konstrukcje
1K (259.56 kb), 2K (292.56 kb), 3K (368.30 kb), 4K (162.28 kb)
SAP
01SAP parter (1.74 Mb), 02 SAP piętro (1.51 Mb), 03 SAP schemat (1.74 Mb),
Wentylacja
Rzut dachu wentylacja (35.53 kb), Rzut parteru wentylacja (295.84 kb), Rzut piętra wentylacja (305.70 kb)
Decyzja - Pozwolenie (728.96 kb)
Załącznik  9B PW
Architektura
1APZT (1.49 Mb), 4A Rzut dachu (145.73 kb), 6A elewacje (642.97 kb), 8A zestawienie stolarki (1.34 Mb), 9A (614.47 kb), 10A (302.71 kb), 11A (219.71 kb), Opis PW (146.12 kb), Rys 2A (437.29 kb), Rys 3A (228.64 kb), Rys 5A (366.95 kb), Rys 7A (205.36 kb)
Elektryczne
PW opis przych (299.35 kb), Rys 1E (240.54 kb), Rys 2E (213.49 kb), Rys 3E (238.80 kb), Rys 4E (232.45 kb), Rys 5E (366.89 kb), Rys 6E (206.85 kb), Rys 7E (236.19 kb), Rys 8E (219.49 kb), Rys 9E (228.44 kb), Rys 10 E (182.71 kb), Rys 11E (183.87 kb), Rys 12E (182.84 kb), Rys 13 E (260.69 kb)
Konstrukcja
1K (1,003.52 kb), 2K (1,023.49 kb), 3K (544.52 kb), 4K,  (506.22 kb), 5K (496.14 kb), 6K (621.27 kb), 7K (516.10 kb), 8K (550.87 kb), 9K (615.43 kb), 10K (529.72 kb), 11K (775.58 kb), 12K (504.43 kb), 13K (496.08 kb), 14K (516.00 kb), 15K (744.66 kb), Opis (55.04 kb)

Sanitarne wewnętrzne
Opis techniczny- wykonawczy (383.76 kb), Rys 1s (2.74 Mb), Rys 2.1 s (1.90 Mb), Rys 2.2s (1.34 Mb), Rys 2s (1.42 Mb), Rys 3s (5.27 Mb), Rys 4s (1.26 Mb), Rys 5s (1.93 Mb),  Rys 6s (812.44 kb), Rys 7.1s (820.17 kb), Rys 7.2s (659.23 kb), Rys 7s (1.83 Mb),Rys 8s (1.11 Mb), Rys 9s (286.70 kb),
Sanitarne zewnętrzne
Opis PW (205.16 kb), Rys 1Z (8.06 Mb), Rys 2Z (215.65 kb), Rys 3Z (182.67 kb), Rys 4z (213.44 kb), Rys 5Z (339.35 kb)
Teletechnika
Opis PW (962.75 kb), PW 01 (1.62 Mb), Pw 02 (1.96 Mb), PW 03 (1.61 Mb), PW 04 (1.98 Mb), PW 05 (2.17 Mb), PW 06 (1.76 Mb), PW 07 (2.35 Mb), PW 08 (1.82 Mb), PW 09 (1.48 Mb), PW 10 (1.60 Mb),PW 11 (1.85 Mb), PW 12 (1.55 Mb).
Wentylacja
Opis wentylacja (314.87 kb), Rys 1.1S (580.66 kb), Rys 1.2S (546.84 kb), Rys 2.1S (351.26 kb), Rys 2.2S (348.73 kb), Rys 3S (159.14 kb), Zestawienie materiwłów (186.00 kb)

Tabela równoważności - Tabela równoważności (156.15 kb)

Załącznik  9C SPECYFIKACJE
Spec arch (551.50 kb), Spec drog (212.00 kb), Spec elektr (172.50 kb), Spec tech gaz (257.50 kb), Spec wod-kan (125.00 kb), Spec tech kotłow (178.00 kb), Spec went mech (211.00 kb), Spec sanit inst zew wod-kan (206.00 kb), Spec teletechniczna (344.08 kb)

Załącznik  9D Przedmiary
Inst CO +CTP (67.17 kb), Inst gaz (36.20 kb), Wentylacja i klimatyzacja (102.55 kb), Inst wod - kan (99.07 kb), Kotłownia (88.53 kb), Przyłacza wod kan (126.86 kb), Budowlany (206.46 kb), Teleinf (187.30 kb), Elektryczny (256.61 kb)


Uzupełnienie  projektu:

Zał 1A TECR (308.50 kb), Tabela równoważności Część 2 (69.02 kb)


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (80.79 kb)


Informacja  o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania (80.79 kb)20.11.2017  r.

Negocjacje z ogłoszeniem na 
BUDOWĘ KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11 + 825 W CHOJNOWIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna tutaj (248.50 kb)


20.11.2017r.

- Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (Część I  zamówienia)
- Remont Grobowca Rodziny Posiszil (Część  II zamówienia)
- Modernizacja  pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego (Część III zamówienia)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.50 kb)
Ogłoszenie (127.00 kb)


Projekt - dach budynek Cmentarza
Strona tytułowa (42.71 kb), Opis inwent. arch (81.79 kb), Rys, 5 (135.10 kb), Rys 6 (148.41 kb), Rys 7 (139.68 kb), Rys 8 (116.54 kb), Rys 9 (555.32 kb), Rys 10 (587.67 kb), Przedmiar (984.31 kb), Remont opis (55.95 kb), Remont Rys 1 (557.39 kb), Remont Rys 2 (590.13 kb), Remont str tyt. (48.57 kb)


Projekt - dach Pospiszyli
Bioz Kaplica (53.75 kb), Ocena stanu technicznego (35.39 kb), PB architektura (64.90 kb), PB elektryczny (850.42 kb), PB konstrukcja (33.82 kb), PB opis kaplica inwentaryzacja (72.55 kb), Rys 1A (890.77 kb), Rys, 2A (225.50 kb), Rys 1i (103.90 kb), Rys 1K (189.31 kb), Rys 2i (112.13 kb), Rys 3A (163.85 kb), Rys 3i (218.17 kb)Rys 4A (116.62 kb), Rys 4i (138.37 kb), Rys 5i (79.74 kb), Rys 6i (177.07 kb), Rys 7i (177.41 kb), Rys 8i (145.76 kb), Specyfikacja techniczna robót pokrywczych (204.70 kb), Strona tytułowa I (44.47 kb), Strona tytułowa (48.87 kb)

Projekt- dach UM Chojnów
Strona tytułowa PB dach UM Chojnów (31.32 kb), Opis dach UM Chojnów (61.34 kb), BIOZ dach UM Chojnów (33.80 kb), Foto inwent (2.54 Mb), Plan sytuacyjny (359.30 kb), PB dach Rys 2 (290.56 kb), PB dach dach Rys 3 (516.95 kb), PB dach Rys 4 (284.42 kb), PB dach 5 Rys (402.40 kb), PB dach Rys 6 (240.80 kb), Przedmiar (1.06 Mb)


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (796.05 kb)


14.11.2017 r.

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR  328(CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA)

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ WRAZ  Z BUDOWĄ BUDOWĄ ULICY REYMONTA -I ETAP (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (458.00 kb)

Ogłoszenie (117.00 kb)


Projekt Chodnik Kraszewskiego:

Droga Nr 328 (528.33 kb), Elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb),

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie