31.01.2020 r.Gmina  Miejska Chojnów, zs. w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania "Budowa terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury"
13.02.2020

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym:


29.01.2020 r.


Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (525.89 kb)

Dokumentacja techniczna:


 

_______________________________________________________________________________________________________________
27.01.2020
28.01.2020


 

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, który na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnów wykona dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie wpłynęły zapytania.
Zamawiający udzielił niestępujących odpowiedzi :


Pytania i odpowiedzi- 28.01.2020 (880.30 kb)Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający ustala, ze oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2020 r. – w sposób opisany w zapytaniu na poniższym formularzu ofertowym


NOWY FORMULARZ OFERTOWY (187.62 kb)


----------


17.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie" 


ZAPYTANIE OFERTOWE (1.87 Mb)

FORMULARZ OFERTOWY (989.38 kb)8.   Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

 

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koperta winna zostać opisana :

„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych
i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4
w Chojnowie"

 


15.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn:  Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie"


Zapytanie Ofertowe (698.06 kb)

Formularz ofertowy (1.02 Mb)


Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Aktualne przetargi

 

Informacje o wszystkich aktualnych przetargach znajdują się również

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chojnowa


17.12.2019 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.
07.02.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (401.54 kb)

19.12.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (348.20 kb)

---------------------------------------
PYTANIA DO PRZETARGU:

Chojnów, 05 grudnia 2019 r.

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym:  Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, na  podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły do tut. Urzędu oraz o odpowiedziach jakich udzielił: 

 

 Pytania, które wpłynęły w dniu 03.12.2019 r – z adresu mailowego …………….. @ ………..     

  

 

Pytanie 1:  jaki jest wymagany termin zakończenia inwestycji (wg SIWZ do 30 maja 2020, wg wzoru umowy do 30 czerwca 2020)?

 

ODPOWIEDŹ 1: Termin zakończenia inwestycji  - 30.05.2020r.

 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich?

 

ODPOWIEDŹ 2: NIE

 

Pytanie 3 :  Czy w ofercie należy ująć koszty nadzoru archeologicznego?

 

ODPOWIEDŹ 3: TAK 

 

PYTANIE 4: Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SIWZ o:

 

1.     1. Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg 

2.     2. Dokumentację geotechniczną

3.     3. Schematy rozdzielni zasilająco-sterowniczych przy studniach S1, S2 i S3

4.     4. Parametry i specyfikację techniczną zestawu hydroforowego

5.     5. Parametry i specyfikację techniczną pomp głębinowych

6.   6. Dokumentację monitoringu (jak przekazywany będzie sygnał od pomp głębinowych do stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej, jaki system, monitoringu wdrożony jest u użytkownika (jaki dostawca)

7.     7. Podanie zakresu robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul. Bielawskiej.

 

 

ODPOWIEDŹ 4:

 

Zamawiający dołącza następujące dokumenty:    

 

1. Decyzje i Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg Załącznik uzgodnienia (4.12 Mb)


 

2. Opinię geotechniczną – załącznik geotechnika (4.07 Mb)

 

3. Schematy elektryczne przyłącza zasilania – załącznik schematy (5.15 Mb)

 

4. Parametry i specyfikacja zestawu hydroforowego  zostały opisane w dokumentacji technicznej

 

5.Parametry techniczne i sposób doboru pomp głębinowych wraz ze sposobem montażu opisano w dokumentacji technicznej

 

6. W obecnej chwili Zamawiający wdrożony ma system monitorowania Hydropartner (obejmujący wyłącznie wieżę ciśnień w Chojnowie. Zaproponowany system powinien być kompatybilny z istniejącym.

 

7. Zakres robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej obejmuje wykonanie WiZ zasilania studni, wykonanie rozdzielnic sterowania pracą pomp S1, S2 i S3, wykonanie oświetlenia terenu realizowanego z rozdzielnic S1, S2 i S.  

 

 

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

29.11.2019

 

Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych
w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie

        

 
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS)


20.09.2019 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.

Ogłoszenie (134.00 kb),
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (697.50 kb)

 Uchwały:Uchwała - 126 (1.27 Mb), Uchwała - 156 (4.29 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb)

Załącznik nr 1 do umowy (31.00 kb)
Załącznik nr 2 do umowy (46.14 kb)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2019 r.
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (431.00 kb)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.2019 r.

Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta  w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu"  – etap II – ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Dokumentacja Techniczna:


Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
Specyfikacja rozbiórkowa: Specyfikacja rozbiórkowa (94.32 kb)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2019 r.
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Reymonta w Chojnowie - ETAP I- Remont Budynków

Dokumentacja budowlana
Przedmiary:
PRZEDMIAR DUŻY BUDYNEK (9.05 Mb),
Przedmiar budynek mały (7.22 Mb)
Przedmiar ŁĄCZNIK (4.51 Mb)

RZUT PIWNIC (2.24 Mb)
RZUT PARTERU (2.90 Mb)
RZUT I PIĘTRA (2.12 Mb)
RZUT II PIĘTRA (2.11 Mb

Pytania do SIWZ/Odp

Informacja z otwarcia ofert:Informacja z otwarcia ofert (283.30 kb)
____________________________________________________________
02.05.2019

Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta  w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu"  – etap II – ZAGOSPODAROWANIE  TERENUDokumentacja Techniczna:


Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
Specyfikacja rozbiórkowa: Specyfikacja rozbiórkowa (94.32 kb)Informacja o unieważnieniu postępowania (173.72 kb)
15.04.2019 r.
Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część I zamówienia; - Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia

Ogłoszenie (377.50 kb),
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.17 Mb)


07.03.2019 r.
Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie
Przebudowa chodnika ulicy Wyspiańskiego w Chojnowie - druga strona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (468.50 kb)
Ogłoszenie (114.50 kb)
Rozporządzenie (116.50 kb)
Dokumentacja budowlana:
ul. Matejki - dokumentacja budowlana (19.25 Mb)
chodnik ul. Wyspiańskiego - Przedmiar (1.13 Mb)
Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarcia ofert (447.39 kb)


01.02.2019 r.
Utrzymanie  terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (494.09 kb)30.01.2019 r.
Dostawa i instalacja  wyposażenia dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

Ogłoszenie (233.76 kb)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ wraz z załącznikami: (4.50 Mb)


Pytania do SIWZ/ odp: Pytanie nr 1 /Odp (80.79 kb), Pytanie nr 2 /Odp (112.79 kb),

Informacja z otwarcia ofert (161.36 kb)


30.01.2019 r.
Dostawa  stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego  dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum  Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

Ogłoszenie (225.67 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ wraz z załącznikami (3.45 Mb)


Pytania do SIWZ/Odp.: Pytanie nr 1/Odp (289.93 kb), Pytanie nr 2/Odp (209.35 kb)


Informacja z otwarcia ofert (96.79 kb)


03.12.2018 r.

Dostawę pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych  nr  3 i nr 4 w Chojnowie w  - Część I zamówienia

  Dostawę mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych  Gminy Miejskiej Chojnów"


Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (847.50 kb),

Zmiana SIWZ (441.20 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (512.00 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - po zmianie (477.50 kb)


Ogłoszenie (345.00 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.50 kb)


Zapytanie do SIWZ: Zapyt. nr 1/Odp (503.19 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania (247.81 kb)


28.11.2018 r.

Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów na działkach Nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni  1.869 m2 oraz na terenie przyległym na działce 271/6.

Zapytanie ofertowe (77.50 kb)

23.11.2018r.

- Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu - (Część II zamówienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (784.50 kb) ,
Załącznik nr 1do Formularza ofertowego (299.00 kb)
,
Zmiana SIWZ (305.63 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (po zmianie) (304.50 kb)

Ogłoszenie (127.00 kb)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.00 kb)

Pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1 / Odp (267.11 kb)
Pytanie nr 2/Odp (680.76 kb)
Pytanie nr 3 / Odp (339.20 kb)

Informacja z otwarcia ofert (455.74 kb)


21.11.2018 r.


Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa


Ogłoszenie (149.42 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (4.96 Mb)

Zapytania / Odp  do SIWZ:

Pytanie nr 1 / Odp (656.75 kb)

Pytanie nr 2/ Odp (571.49 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (96.79 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (177.36 kb)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (142.40 kb)

17.10.2018 r.

„Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni (przy torach)"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (407.00 kb), Ogłoszenie (81.50 kb), Przedmiar (986.83 kb)Zmiana SIWZ : Zmiana SIWZ (1.08 Mb)

Zmiana  Ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (36.00 kb)

Pytania do SIWZ: Pyt. nr 1 / Odp (458.84 kb);


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (240.50 kb)

Informacja o unieważnieniu  postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania (199.33 kb)


06.07.2018 r.

Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie


Ogłoszenie_zmiany (68.63 kb)

Ogłoszenie (3.28 Mb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (477.50 kb)Pytania i odpowiedzi
Pytania i Odpowiedzi nr 1 (1.37 Mb)
Pytania i Odpowiedzi nr 2 (1.69 Mb)Zmiana SIWZ:

Zmiana SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (920.00 kb)
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (38.50 kb)


Zmiana SIWZ (758.55 kb)Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (62.50 kb) - w tym  załączniki do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1 -  Cena,  Załącznik nr 2  - Czas realizacji reklamacji), Załącznik nr 3 - Termin zapłaty),

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (32.50 kb),

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (29.00 kb)

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług (31.50 kb)

Załącznik nr 5 Wykaz wyposażenia zakładu (37.00 kb)

Załącznik nr 7 Wykaz pracowników wykonujących usługę (kierowców) (32.50 kb) 6 Zobowiązanie (38.50 kb)

Wzór umowy (163.50 kb) , Załącznik nr 1 do umowy (28.50 kb), Załącznik nr 2 do umowy (80.84 kb)


Załącznik nr 9 - Instrukcja wypełniania JEDZ (1.19 Mb)

Załącznik nr 10 Edytowalna wersja JEDZ (198.00 kb)

JEDZ PDF:   JEDZ PDF (88.82 kb),


JEDZ XML(zip) (12.33 kb)


Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia (35.00 kb)
Załącznik nr 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (7.32 Mb)

Uchwały:
Uchwała Nr XXVI/126/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. (1.27 Mb)
Uchwała Nr XXX/156/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. (4.29 Mb)
Uchwała Nr XLIV/220/14 z dnia 25 września 2014 (408.36 kb)serwis jest
18.06.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (434.50 kb)
Ogłoszenie (85.50 kb)
Projekt:
Projekt (14.10 Mb)


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert (260.22 kb)


30.05.2018 r
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja (część I zamówienia),
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej (część II zamówienia)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (460.50 kb)
Ogłoszenie (123.00 kb)
Projekt:
Projekt ul. Niemcewicza,i Palc 3-go maja (7.16 Mb)
Projekt ul. Samorządowa (9.89 Mb)

Pytanie nr 1 do SIWZ/Odp (974.26 kb)


Informacja z otwarcia ofert (318.02 kb)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie Części II zamówienia (1.03 Mb)


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie części I zamówienia (374.52 kb)


08.05.2018 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.50 kb)

Ogłoszenie (82.00 kb)

Informacja z otwarcia ofert (485.68 kb)


24.04.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.

Ogłoszenie (85.50 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (423.00 kb)

Projekt: Projekt (14.10 Mb)

Informacja z otwarcia ofert (414.55 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.00 kb)


13.04.2018 r.

               - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia)

           - Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego

                   (część II  zamówienia)

                 -  Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego

             (część III  zamówienia)

              -    Przebudowę chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania  z ulicą 

              Chmielną do ulicy Wyspiańskiego (część IV zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (508.50 kb),

Ogłoszenie (158.50 kb),

Projekt Matejki (16.37 Mb) Przedmiary (4.63 Mb),

Informacja z otwarcia ofert (1.05 Mb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części I

zamówienia (379.29 kb)


     29.03.2018 r.

Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (408.50 kb)
Ogłoszenie (85.00 kb)

Projekt
Branża budowlana (1.35 Mb)
Branża elektryczna (8.90 Mb)
Branża sanitarna (4.18 Mb)
Przedmiar (139.08 kb)

Informacja z otwarcia ofert (389.99 kb)


 23.03.2018 r.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
Ogłoszenie (81.50 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (98.06 kb)
Projekt (14.10 Mb),
Informacja z otwarcia ofert (419.63 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (358.45 kb)

16.03.2018 r.
Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3 go Maja do ul. Dąbrowskiego  w Chojnowie wraz  z budową oświetlenia  ulicznego (Część I zam)
Przebudowa chodnika w ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego w Chojnowie (Część II zam)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486.00 kb),
Ogłoszenie (39.38 kb),  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.29 kb)
Projekt:
Przedmiar chodnik Bolesławiecka:
Przedmiar Bolesławiecka (1.66 Mb)
Niemcewicza , Pl. 3 Maja projekt oświetlenia (14.33 Mb)
Oświetlenie Niemcewicza (7.16 Mb),
Przedmiar drogowy (2.61 Mb)
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (488.91 kb)
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania wykonanie Części I i II zamówienia (828.50 kb)


13.03.2018 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (561.00 kb)

Ogłoszenie (181.50 kb)

Tereny część I (13.02 Mb)

Tereny część III (4.88 Mb)


Pytania do SIWZ

Pytanie nr 1 / odpowiedzi (648.21 kb)


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert (793.49 kb)


28.02.2018 r.

Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.00 kb), Ogłoszenie (86.50 kb)


Projekt:

Branża budowlana (1.35 Mb)

Branża elektryczna (8.90 Mb)

Branża sanitarna (4.18 Mb)

Przedmiar (139.08 kb)


Informacja z otwarcia ofert (385.53 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (319.51 kb)


27.02.2018 r.
Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego

Ogłoszenie (221.38 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (768.46 kb)

Projekty:
Załącznik  9A PB:
PB Opis 1 (23.88 Mb), PB Opis 2 (17.21 Mb), PB Rys Architekt. (1.59 Mb), PB Rys Elektryka (2.67 Mb), PB rys Inst sanit. wewn. (16.54 Mb), PB Inst. Sanit. Zewn. (23.73 Mb), PB Rys Konstr (790.50 kb), PB Rys SAP (4.97 Mb), PB Rys Wentylacja (481.27 kb)
Decyzja (728.96 kb)

Załącznik 9B PW:
PW Architektura (5.52 Mb), PW Elektryczne (3.07 Mb), PW Konstrukcja (8.98 Mb), pw sANIT WEWN (21.51 Mb), PW Sanit Zewn (8.43 Mb), PW Teletech. (22.58 Mb), PW Wentylacja (2.23 Mb), PW Tabela równoważnosci (207.32 kb),

Załącznik 9C Specyfikacje:
Zał Specyfikacje (716.99 kb)

Załącznik 9D Przedmiary:
Przedmiary (1,006.73 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (84.39 kb)


20.02.2018 r.

 Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (631.50 kb)

Ogłoszenie (209.50 kb)

Załączniki mapowe: Tereny Część I (12.73 Mb), Tereny Część III (4.90 Mb), Tereny Część IV (14.44 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (962.77 kb)Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu części I zamówienia (344.69 kb)

Informacja o unieważnieniu części II zamówienia (362.69 kb)

Informacja o unieważnieniu części III zamówienia (380.62 kb)


07.02.2018 r.


Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego

Ogłoszenie (83.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (399.00 kb)


Projekt:

Projekt (12.35 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (477.33 kb)


02.02.2018 r.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie - Etap I

Ogłoszenie (88.50 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (423.50 kb)

Projekt: Projekt sieci wod-kan (14.10 Mb), Projekt ul. Reymonta - drogowy (9.32 Mb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (326.19 kb)

29.01.2018 r.

Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.50 kb)

Ogłoszenie (86.50 kb)

Projekt:  Projekt (20.20 Mb)

Pytania do SIWZ : Pytanie nr 1 /Odp (357.34 kb), Pytanie nr 2/Odp (493.32 kb), Pytanie nr 3/Odp (594.89 kb)

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (467.72 kb)

12.01.2018 r.

-    Modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia)

-  Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla  domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I (część II zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (460.00 kb)

Ogłoszenie (122.50 kb)


Projekty:

Projekt sieci wod-kan R O (14.10 Mb), Projekt ul. Reymonta- drogowy (9.32 Mb)


Przedmiar: ul. Witosa. Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego:

Przedmiary (4.68 Mb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (609.19 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części II zamówienia (439.18 kb)


12.01.2018 r.


Budowa  centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (906.11 kb)Ogłoszenie (182.15 kb)
Projekt:

Załącznik  9A PB:
PB Opis 1 (23.88 Mb), PB Opis 2 (17.21 Mb), PB Rys Architekt. (1.59 Mb), PB Rys Elektryka (2.67 Mb), PB rys Inst sanit. wewn. (16.54 Mb), PB Inst. Sanit. Zewn. (23.73 Mb), PB Rys Konstr (790.50 kb), PB Rys SAP (4.97 Mb), PB Rys Wentylacja (481.27 kb)
Decyzja (728.96 kb)

Załącznik 9B PW:
PW Architektura (5.52 Mb), PW Elektryczne (3.07 Mb), PW Konstrukcja (8.98 Mb), pw sANIT WEWN (21.51 Mb), PW Sanit Zewn (8.43 Mb), PW Teletech. (22.58 Mb), PW Wentylacja (2.23 Mb), PW Tabela równoważnosci (207.32 kb),

Załącznik 9C Specyfikacje:
Zał Specyfikacje (716.99 kb)

Załącznik 9D Przedmiary:
Przedmiary (1,006.73 kb)

Zapytania do SIWZ/ Odp: Pytania /Odp nr 1 (138.80 kb)

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (30.00 kb)

Unieważnienie-  Informacja o unieważnieniu postępowania (93.50 kb)

13.12.2017 r.

- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego - część III zamówienia - Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie część IV zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (484.00 kb)
Ogłoszenie (149.00 kb)
Projekty:
Chodnik, ul. Paderewskiego: Przedmiar (1.65 Mb);
Chodnik, ul. Wyspiańskiego: Przedmiary (2.70 Mb)
Chodnik/Jezdnia:Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (4.68 Mb).  Przebudowa ul. Solskiego: Projekt (8.28 Mb)

Pytania / Odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (119.00 kb) Odpowiedź (566.25 kb);

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (1.51 Mb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie część III zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części III zamówienia (479.88 kb)

05.12.2017 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (404.50 kb), Zmiana SIWZ (411.43 kb)
Ogłoszenie (84.00 kb)


Projekt Chodnik Kraszewskiego:

Droga Nr 328 (528.33 kb), Elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb), Odwodnienie liniowe (379.28 kb), Organizacja ruchu istniejąca (1.45 Mb), Organizacja ruchu projektowana docelowa (1.27 Mb), Plan BIOZ (1.30 Mb), Plan zagospodarowania terenu (868.24 kb), Plansza zbiorcza sieci (840.69 kb), Profile przyłączeń wpustów ulicznych (847.33 kb), Projekt budowlany i wykonawczy (2.36 Mb),Projekt docelowej organizacji ruchu (969.40 kb), Przedmiar (2.45 Mb), Przekrój konstrukcyjny zjazdy (377.27 kb), Usytuowanie w mieście (977.81 kb), Zastępcza organizacja ruchu na czas budowy (1.48 Mb), Zastępcza organizacja ruchu zakres 1 (1.23 Mb), Zor zakres 2 (1.11 Mb), Zor zakres 3 (1,017.95 kb), Zor zakres 4 (872.43 kb), Zor zakres 5 (998.83 kb), Zor zakres 6 (849.10 kb), Zor zakres 7 (716.24 kb)Profil podłączenia wpustu ulicznego (812.81 kb)


Projekt sieć wod-kan Kraszewskiego

Opis techniczny (195.27 kb), Przedmiar robót (2.86 Mb), Rys nr 1 Plansza zbiorcza sieci (5.69 Mb), Rys nr 2 Profil kanału, Rys nr 3 Profil sieci wod (387.03 kb), Rys nr 4 Profile przykanalików (190.53 kb), Rys nr 5 Profile wpustów ulicznych (117.90 kb), Rys nr 6 Profile przyłączeń wody (208.78 kb), Rys nr 7 Profile charakteryst. przyłączeń (260.71 kb), Specyfikacja kan ogólnospławnej nr 1 (160.64 kb), Specyfikacja siecć wodociągowa nr 2 (93.84 kb), Strona tytułowa opisu (53.88 kb).


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (442.23 kb)

              Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty:Informacja o wyborze   najkorzystniejszej oferty       (507.06 kb)


23.11.2017 r.

BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ  Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ogłoszenie:
 Ogłoszenie (189.25 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (90.32 kb), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (89.61 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia
Formularz Ofertowy (90.50 kb),
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (83.00 kb)
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (85.00 kb)
Oświadczenie zobowiązanie (76.50 kb)
Wykaz wykonanych robót budowlanych (75.00 kb)
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (77.50 kb)
Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (80.00 kb)
Wzór umowy (226.50 kb)
Opis przedmiotu zamówienia (66.44 kb)
 Zmiana  SIWZ: Zmiana 1 SIWZ (77.39 kb)

Instrukcja dla wykonawców (235.38 kb)


Projekty
Załącznik  9A
Projekt budowlany  opis:
1 Strona tyt. (500.40 kb), Spis zawartości (349.45 kb), Uprawnienia wszystkie (5.66 Mb),Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa (2.41 Mb), Mapa sytuacyjna (1.31 Mb), Przyłączenie prąd (1.41 Mb), Przyłączenie gaz (1.37 Mb), Mapa do przyłączenia (592.28 kb), Przyłączenie wodociągi (1.10 Mb), Opinia geotechniczna (3.83 Mb), Opinia geotechniczna mapa (1.37 Mb),Opinia geotechniczna cd. (672.69 kb), Opinia geotechniczna cd. (500.11 kb)Opinia geotechniczna cd. (1.44 Mb), Strona tytułowa pb (1.96 Mb), Projektowana charakterystyka energetyczna (2.19 Mb), Spis treści opis (18.45 Mb),
PB Rysunki
Architektura:
1A (525.86 kb),2A (239.01 kb), 3A (123.58 kb), 4A (224.79 kb), 5A (235.18 kb), 6A (622.95 kb),
Elektryka
1E (371.70 kb),2E (241.51 kb), 3E (311.52 kb), 4E (249.40 kb), 5E (180.71 kb), 6E (204.33 kb), 7E (208.01 kb), 8E (193.96 kb), 9E (296.52 kb),10E (208.90 kb), 11E (210.52 kb), 12E (226.27 kb), 13E (237.14 kb),
Instalacje Sanitarne Wewnętrzne
1S (3.29 Mb), 2S (1.11 Mb), 3S (3.25 Mb), 4S (1.43 Mb), 5S (2.17 Mb), 6S (1.63 Mb), 7S (1.70 Mb), 8S (1.02 Mb), 9S (993.90 kb)
Instalacje Sanitarne Zewnętrzne
Rys 1Z (22.68 Mb), Rys 2Z (260.86 kb), Rys 3Z (206.37 kb), Rys 4Z (688.23 kb), Rys 5Z (362.07 kb)
Konstrukcje
1K (259.56 kb), 2K (292.56 kb), 3K (368.30 kb), 4K (162.28 kb)
SAP
01SAP parter (1.74 Mb), 02 SAP piętro (1.51 Mb), 03 SAP schemat (1.74 Mb),
Wentylacja
Rzut dachu wentylacja (35.53 kb), Rzut parteru wentylacja (295.84 kb), Rzut piętra wentylacja (305.70 kb)
Decyzja - Pozwolenie (728.96 kb)
Załącznik  9B PW
Architektura
1APZT (1.49 Mb), 4A Rzut dachu (145.73 kb), 6A elewacje (642.97 kb), 8A zestawienie stolarki (1.34 Mb), 9A (614.47 kb), 10A (302.71 kb), 11A (219.71 kb), Opis PW (146.12 kb), Rys 2A (437.29 kb), Rys 3A (228.64 kb), Rys 5A (366.95 kb), Rys 7A (205.36 kb)
Elektryczne
PW opis przych (299.35 kb), Rys 1E (240.54 kb), Rys 2E (213.49 kb), Rys 3E (238.80 kb), Rys 4E (232.45 kb), Rys 5E (366.89 kb), Rys 6E (206.85 kb), Rys 7E (236.19 kb), Rys 8E (219.49 kb), Rys 9E (228.44 kb), Rys 10 E (182.71 kb), Rys 11E (183.87 kb), Rys 12E (182.84 kb), Rys 13 E (260.69 kb)
Konstrukcja
1K (1,003.52 kb), 2K (1,023.49 kb), 3K (544.52 kb), 4K,  (506.22 kb), 5K (496.14 kb), 6K (621.27 kb), 7K (516.10 kb), 8K (550.87 kb), 9K (615.43 kb), 10K (529.72 kb), 11K (775.58 kb), 12K (504.43 kb), 13K (496.08 kb), 14K (516.00 kb), 15K (744.66 kb), Opis (55.04 kb)

Sanitarne wewnętrzne
Opis techniczny- wykonawczy (383.76 kb), Rys 1s (2.74 Mb), Rys 2.1 s (1.90 Mb), Rys 2.2s (1.34 Mb), Rys 2s (1.42 Mb), Rys 3s (5.27 Mb), Rys 4s (1.26 Mb), Rys 5s (1.93 Mb),  Rys 6s (812.44 kb), Rys 7.1s (820.17 kb), Rys 7.2s (659.23 kb), Rys 7s (1.83 Mb),Rys 8s (1.11 Mb), Rys 9s (286.70 kb),
Sanitarne zewnętrzne
Opis PW (205.16 kb), Rys 1Z (8.06 Mb), Rys 2Z (215.65 kb), Rys 3Z (182.67 kb), Rys 4z (213.44 kb), Rys 5Z (339.35 kb)
Teletechnika
Opis PW (962.75 kb), PW 01 (1.62 Mb), Pw 02 (1.96 Mb), PW 03 (1.61 Mb), PW 04 (1.98 Mb), PW 05 (2.17 Mb), PW 06 (1.76 Mb), PW 07 (2.35 Mb), PW 08 (1.82 Mb), PW 09 (1.48 Mb), PW 10 (1.60 Mb),PW 11 (1.85 Mb), PW 12 (1.55 Mb).
Wentylacja
Opis wentylacja (314.87 kb), Rys 1.1S (580.66 kb), Rys 1.2S (546.84 kb), Rys 2.1S (351.26 kb), Rys 2.2S (348.73 kb), Rys 3S (159.14 kb), Zestawienie materiwłów (186.00 kb)

Tabela równoważności - Tabela równoważności (156.15 kb)

Załącznik  9C SPECYFIKACJE
Spec arch (551.50 kb), Spec drog (212.00 kb), Spec elektr (172.50 kb), Spec tech gaz (257.50 kb), Spec wod-kan (125.00 kb), Spec tech kotłow (178.00 kb), Spec went mech (211.00 kb), Spec sanit inst zew wod-kan (206.00 kb), Spec teletechniczna (344.08 kb)

Załącznik  9D Przedmiary
Inst CO +CTP (67.17 kb), Inst gaz (36.20 kb), Wentylacja i klimatyzacja (102.55 kb), Inst wod - kan (99.07 kb), Kotłownia (88.53 kb), Przyłacza wod kan (126.86 kb), Budowlany (206.46 kb), Teleinf (187.30 kb), Elektryczny (256.61 kb)


Uzupełnienie  projektu:

Zał 1A TECR (308.50 kb), Tabela równoważności Część 2 (69.02 kb)


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (80.79 kb)


Informacja  o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania (80.79 kb)20.11.2017  r.

Negocjacje z ogłoszeniem na 
BUDOWĘ KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11 + 825 W CHOJNOWIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna tutaj (248.50 kb)


20.11.2017r.

- Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (Część I  zamówienia)
- Remont Grobowca Rodziny Posiszil (Część  II zamówienia)
- Modernizacja  pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego (Część III zamówienia)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.50 kb)
Ogłoszenie (127.00 kb)


Projekt - dach budynek Cmentarza
Strona tytułowa (42.71 kb), Opis inwent. arch (81.79 kb), Rys, 5 (135.10 kb), Rys 6 (148.41 kb), Rys 7 (139.68 kb), Rys 8 (116.54 kb), Rys 9 (555.32 kb), Rys 10 (587.67 kb), Przedmiar (984.31 kb), Remont opis (55.95 kb), Remont Rys 1 (557.39 kb), Remont Rys 2 (590.13 kb), Remont str tyt. (48.57 kb)


Projekt - dach Pospiszyli
Bioz Kaplica (53.75 kb), Ocena stanu technicznego (35.39 kb), PB architektura (64.90 kb), PB elektryczny (850.42 kb), PB konstrukcja (33.82 kb), PB opis kaplica inwentaryzacja (72.55 kb), Rys 1A (890.77 kb), Rys, 2A (225.50 kb), Rys 1i (103.90 kb), Rys 1K (189.31 kb), Rys 2i (112.13 kb), Rys 3A (163.85 kb), Rys 3i (218.17 kb)Rys 4A (116.62 kb), Rys 4i (138.37 kb), Rys 5i (79.74 kb), Rys 6i (177.07 kb), Rys 7i (177.41 kb), Rys 8i (145.76 kb), Specyfikacja techniczna robót pokrywczych (204.70 kb), Strona tytułowa I (44.47 kb), Strona tytułowa (48.87 kb)

Projekt- dach UM Chojnów
Strona tytułowa PB dach UM Chojnów (31.32 kb), Opis dach UM Chojnów (61.34 kb), BIOZ dach UM Chojnów (33.80 kb), Foto inwent (2.54 Mb), Plan sytuacyjny (359.30 kb), PB dach Rys 2 (290.56 kb), PB dach dach Rys 3 (516.95 kb), PB dach Rys 4 (284.42 kb), PB dach 5 Rys (402.40 kb), PB dach Rys 6 (240.80 kb), Przedmiar (1.06 Mb)


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (796.05 kb)


14.11.2017 r.

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR  328(CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA)

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ WRAZ  Z BUDOWĄ BUDOWĄ ULICY REYMONTA -I ETAP (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (458.00 kb)

Ogłoszenie (117.00 kb)


Projekt Chodnik Kraszewskiego:

Droga Nr 328 (528.33 kb), Elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb), Odwodnienie liniowe (379.28 kb), Organizacja ruchu istniejąca (1.45 Mb), Organizacja ruchu projektowana docelowa (1.27 Mb), Plan BIOZ (1.30 Mb), Plan zagospodarowania terenu (868.24 kb), Plansza zbiorcza sieci (840.69 kb), Profile przyłączeń wpustów ulicznych (847.33 kb), Projekt budowlany i wykonawczy (2.36 Mb),Projekt docelowej organizacji ruchu (969.40 kb), Przedmiar (2.45 Mb), Przekrój konstrukcyjny zjazdy (377.27 kb), Usytuowanie w mieście (977.81 kb), Zastępcza organizacja ruchu na czas budowy (1.48 Mb), Zastępcza organizacja ruchu zakres 1 (1.23 Mb), Zor zakres 2 (1.11 Mb), Zor zakres 3 (1,017.95 kb), Zor zakres 4 (872.43 kb), Zor zakres 5 (998.83 kb), Zor zakres 6 (849.10 kb), Zor zakres 7 (716.24 kb)Profil podłączenia wpustu ulicznego (812.81 kb)


Projekt sieci wod-kan R-O

Informacja BIOZ (2.14 Mb), Opis techniczny - II Projekt (3.68 Mb), Opis techniczny projekt zagospodarowania terenu (2.14 Mb), Opis techniczny - zestawienie przyłaczy (659.49 kb), Profil podłużny KO-1_0 (1.28 Mb), Profile podłużne KO (1.27 Mb), Profile podłużne SW (1.29 Mb), Projekt str. tytułowa (619.84 kb), Projekt zagospodarowania-1 (1.04 Mb), Projekt zagospodarowania -2 (985.80 kb), Projekt zagospodarowania - 3 (868.89 kb), Schemat montażowy (826.69 kb), Studzienka betonowa DN 1000 (557.75 kb), Studzienka tworzywowa DN 425 (611.95 kb), Profil podłużny sieci wodociągowej SW-1_0 (1.00 Mb)

Przedmiar (437.88 kb)


Projekt ul. Reymonta - drogowy

Informacja BIOZ (1.15 Mb), Informacja BIOZ (1.15 Mb), Projekt zagospodarowania terenu (2.98 Mb), Przedmiar Reymonta Ogrodowa (61.92 kb), Przekrój podłużny Ogrodowa (676.07 kb), Przekrój podłużny Reymonta (651.13 kb), Przekrój poprzeczny AA (504.88 kb), Przekrój poprzeczny BB (496.66 kb), Przekrój poprzeczny CC (750.15 kb),Przekrój poprzeczny DD (641.83 kb), Przekrój poprzeczny EE (461.77 kb), Szczegół zwieńczenia studni (528.97 kb)


Projekt sieć wod-kan Kraszewskiego

Opis techniczny (195.27 kb), Przedmiar robót (2.86 Mb), Rys nr 1 Plansza zbiorcza sieci (5.69 Mb), Rys nr 2 Profil kanału, Rys nr 3 Profil sieci wod (387.03 kb), Rys nr 4 Profile przykanalików (190.53 kb), Rys nr 5 Profile wpustów ulicznych (117.90 kb), Rys nr 6 Profile przyłączeń wody (208.78 kb), Rys nr 7 Profile charakteryst. przyłączeń (260.71 kb), Specyfikacja kan ogólnospławnej nr 1 (160.64 kb), Specyfikacja siecć wodociągowa nr 2 (93.84 kb), Strona tytułowa opisu (53.88 kb).


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (628.10 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania na Część I i II

Informacja o unieważnieniu - Część I zamówienia (471.22 kb)

Informacja o unieważnieniu - Część II zamówienia (435.25 kb)


11.10.2017 r.

- BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ i ZAMÓWIENIA)

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI DO BUDYNKU PRZY UL. KRASZEWSKIEGO (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (450.50 kb), Ogłoszenie (89.50 kb)


Projekt chodnik:

Droga 328 (528.33 kb), elementy zabezpieczenia ruchu drogowego (369.20 kb), Odwodnienie liniowe (379.28 kb), Organizacja ruchu istniejąca (1.45 Mb), Organizacja ruchu projektowana docelowa (1.27 Mb), Plan BIOZ (1.30 Mb), Plan zagospodarowania terenu (868.24 kb), Plansza zbiorcza sieci (840.69 kb), Profil podłączenia wpustu ulicznego (812.81 kb), Profile przyłączeń wpustów ulicznych (847.33 kb), Projekt budowlany i wykonawczy (2.36 Mb), Projekt docelowej organizacji ruchu (969.40 kb), Przedmiar (2.45 Mb), Przekrój konstrukcyjny zjazdy (377.27 kb), Usytuowanie w mieście (977.81 kb), Zastępcza organizacja ruchu na czas budowy (1.48 Mb), Zastępcza organizacja ruchu zakres 1 (1.23 Mb), zor zakres 2 (1.11 Mb), zor zakres 3 (1,017.95 kb), zor zakres 4 (872.43 kb), zor zakres 5 (998.83 kb), zor zakres 6 (849.10 kb), zor zakres 7 (716.24 kb)


Projekt sieci wod-kan

Opis techniczny (195.27 kb), Przedmiar robót (2.86 Mb), Rys nr 1 Plansza Zbiorcza Sieci (5.69 Mb), Rys nr 2 Profil kanału (407.96 kb),Rys nr 3 Profil sieci wod (387.03 kb), Rys nr 4 Profile przykanalików (190.53 kb), Rys 5 Profile wpustów ulicznych (117.90 kb), Rys 6 Profile przyłaczeń wody (208.78 kb), Rys 7 Profile charakterystyka przyłaczeń (260.71 kb), Specyfikacja kan ogólnospławna nr 1 (160.64 kb), Specyfikacja sieć wodociągowa nr2 (93.84 kb), Strona tytułowa opisu (53.88 kb)


Unieważnienie: Unieważnienie postępowania (361.08 kb)


        


06.10.2017 r.

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (406.50 kb)

Ogłoszenie (83.50 kb)


Projekt - Drzymały - Chopina:
PB Opis techniczny Drzymały Chopina (2.75 Mb), Rysunek1.1 (789.13 kb), Rysunek 1.2 (605.32 kb), Układ rysunków (262.24 kb), Przedmiar (2.39 Mb)


Pytania / Odpowiedzi:

Pytanie nr 1/Odp (330.75 kb)


Informacja z otwarcia ofert (420.35 kb)


12.09.2017 r.
- BUDOWA  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W  UL. SŁOWIAŃSKIEJ  Z  POŁĄCZENIEM  UL. OKRZEI W  CHOJNOWIE  - Część I
- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM  UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE - Część II
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.00 kb)
Ogłoszenie (115.00 kb)

Projekt - Drzymały - Chopina:
PB Opis techniczny Drzymały Chopina (2.75 Mb), Rysunek1.1 (789.13 kb), Rysunek 1.2 (605.32 kb), Układ rysunków (262.24 kb), Przedmiar (2.39 Mb)

Projekt - Słowiańska:
PB Opis techniczny - Słowiańska (2.69 Mb), Rysunek 1.1 (677.56 kb), Rysunek 1.2 (654.39 kb), Układ Rysunków (250.44 kb), Przedmiar (2.05 Mb)


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (486.26 kb)


Informacja o unieważnieniu II części zamówienia

Informacja o unieważnieniu części II zamówienia (380.81 kb)


11.09.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie - negocjacje z ogłoszeniem


Ogłoszenie o zamówieniu (205.34 kb)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem (126.50 kb)


05.09.2017 r.

BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (411.50 kb), Ogłoszenie (83.50 kb),
Projekt: Przedmiar (156.23 kb), PB Oświetlenie Parku Śródmiejskiego (2.91 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.91 Mb), Rys lampa parkowa (471.57 kb), Schemat spiralny Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem (126.50 kb)(644.04 kb), Schematy rozdzielnic (434.14 kb)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (130.89 kb)


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (478.78 kb)02.08.2017 r.
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (446.50 kb), Ogłoszenie (84.00 kb)


Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 


Informacja z otwarcia ofert (394.47 kb)


07.07.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (413.00 kb)
Ogłoszenie (82.00 kb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 


Informacja z otwarcia ofert (398.15 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania (323.58 kb)


04.07.2017 r.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (409.50 kb)

Ogłoszenie (81.50 kb)


Projekt: Bramka stała (439.84 kb), Kosz i stojak (464.13 kb), Opis techniczny (1.83 Mb), Opis trybun (643.08 kb), Piłkochwyt (564.52 kb), Przedmiar boisko (54.54 kb), Przekrój A-A (658.57 kb), Rysunek szczegółowy boiska (552.03 kb)Zagospodarowanie terenu (589.93 kb)


Zmiana SIWZ (815.63 kb),

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.00 kb)


Pytania do SIWZ/Odp:

Pytanie nr 1 /Odp (350.42 kb), Pytanie nr 2/Odp (504.44 kb), Pytanie nr 3/Odp (1.44 Mb), Pytanie nr 4/Odp (371.75 kb), Pytanie nr 5/Odp (351.58 kb)


29.06.2017 r.

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

Ogłoszenie (80.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (406.50 kb),


Projekt: Strona tytułowa (41.23 kb),  Opis remontu dachu Gimnazjum strych (46.96 kb), Inwentaryzacja Foto (543.98 kb),Ocena stanu technicznego (6.55 Mb),  BIOZ dach (35.16 kb), Uzgodnienie konserwatora (128.02 kb), Plan sytuacyjny (284.20 kb), Rzut więźby I rys 2 (300.64 kb), Rzut więźby II rys 3 (288.22 kb), Rzut dachu rys 4 (424.79 kb), Przekrój a rys 5 (196.57 kb), Przekrój b-b rys 6 (175.76 kb), Elewacje (264.07 kb), PB elektr opis (558.25 kb), PB elektr opis (558.25 kb), PB elektr rys (958.35 kb), Przedmiar (2.97 Mb)


Unieważnienie postępowania (311.51 kb)


20.06.2017 r.

Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (410.50 kb)

Ogłoszenie (83.50 kb)


Projekt: Przedmiar instalacjisanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja sanitarna (1.23 Mb), SST E01 Linie kablowe (342.77 kb) Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb), Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizji sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb),

Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa (1.70 Mb),

Plan zagospodarowania terenu - usunięcie kolizji (800.25 kb)


08.06.2017 r.


Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (411.00 kb), Ogłoszenie (83.00 kb),

Projekt: Bramka stała (439.84 kb), Kosz i stojak (464.13 kb), Opis techniczny (1.83 Mb), Opis trybun (643.08 kb), Piłkochwyt (564.52 kb), Przedmiar boisko (54.54 kb), Przekrój A-A (658.57 kb), Rysunek szczegółowy boiska (552.03 kb)Zagospodarowanie terenu (589.93 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (305.02 kb)


19.05.2017 r.


Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie


Ogłoszenie (88.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (410.00 kb)


Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 

Informacja z otwarcia ofert (391.50 kb)


12.05.2017 r.


- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część I zamówienia)

- Budowa  parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część II zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (475.00 kb), Ogłoszenie (117.50 kb)

Projekt parking ul. Grunwaldzka: Architektura nawierzchni (1.43 Mb), Informacja BIOZ (2.11 Mb), Opis techniczny (3.63 Mb), Przedmiar robót (1.54 Mb),Przekrój konstrukcyjny A-A (1.66 Mb), Przekrój konstrukcyjny B-B (1.86 Mb)


ProjektPrzedmiar instalacjisanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja sanitarna (1.23 Mb), SST E01 Linie kablowe (342.77 kb)Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb), Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizji sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb),

Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa (1.70 Mb),21.04.2017 r.
Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (412.00 kb), Ogłoszenie (83.50 kb)

Projekt:
nformacja BIOZ (1,007.18 kb), Materiały równoważne - słupy (1.05 Mb), Materiały równoważne oprawy oświetleniowe (1.65 Mb), Opis techniczny (3.03 Mb), Opis zagospodarowania terenu - arkusz I (1.74 Mb), Projekt zagospodarowania terenu - arkusz II (1.26 Mb), Przedmiar robót oświetlenia bieżni (77.10 kb), Schemat ideowy i budowa szafki SO-2 (651.33 kb), Schemat ideowy oświetlenia (1.10 Mb), SSTWiOR - roboty elektryczne (2.26 Mb).07.04.2017 r.

Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (355.00 kb)
Ogłoszenie (86.50 kb)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.00 kb)
Zmiana SIWZ (3.61 Mb


Informacja z otwarcia ofert (324.29 kb)24.03.2017 r.

- Przebudowa  dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia)

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część II zamówienia)

- Budowa Parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część III zamówienia)

- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania (Część IV zamówienia)

     

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (509.00 kb)

Ogłoszenie (149.50 kb)


Projekty:

        Parking przy MOKSiR: Przedmiar instalacji sanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji    sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja Sanitarna (1.23 Mb), SST E 01 Linie kablowe (342.77 kb),


Dodano 29.03.2017 r. - Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb),Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizja sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb), Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa compressed (1.70 Mb)


       Droga dojazdowa: Informacja BIOZ (1.34 Mb), Opis techniczny (2.82 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.04 Mb), Plan zagospodarowania terenu org ruchu (1.15 Mb),Plansza zbiorcza sieci (1.21 Mb)Podłączenie wpustów ulicznych (428.21 kb), Profil podłużny AB (888.39 kb), Profil podłużny Zmiana SIWZ (863.83 kb)AD (869.48 kb), Przedmiary drogowe (1.07 Mb), Przekroje konstrukcyjne (774.04 kb), Specyfikacje drogowe (10.40 Mb), Specyfikacja sanitarna (3.12 Mb),

       Parking przy ul. Grunwaldzkiej: Architektura nawierzchni (1.43 Mb), Informacja BIOZ (2.11 Mb), Opis techniczny (3.63 Mb), Projekt zagospodarowania terenu (1.81 Mb), Przedmiar robót (1.54 Mb), Przekrój konstrukcyjny A-A (1.66 Mb), Przekrój konstrukcyjny B-B (1.86 Mb)

       Przebudowa miejsc postojowych ul. Sikorskiego: Opis techniczny (1.99 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.72 Mb), Przedmiar przebudowa zatok postojowych (1.94 Mb), Przedmiar wymiana nawierzchni (1.89 Mb), Przekroje konstrukcyjne (839.62 kb), Specyfikacja techniczna (8.57 Mb)Zakres wymiany nawierzchni asf (5.15 Mb),

Zmiana SIWZ (863.83 kb), Załącznik Nr 3 do Formularza Ofertowego - po zmianie (32.50 kb)

Informacja z otwarcia ofert (1.14 Mb)


Informacja o unieważnieniu części II i części III zamówienia (553.98 kb)


17.03.2017 r.
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (393.00 kb), Ogłoszenie (85.00 kb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb) 


Informacja z otwarcia ofert (418.98 kb)


Unieważnienie postępowania (342.64 kb)06.03.2017 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (606.00 kb), Ogłoszenie (180.50 kb),

Załączniki mapowe: część I.1 (971.04 kb), część I.2 (1.72 Mb), część I.3 (1.17 Mb), część IV.1 (1.14 Mb), część IV.2 (779.76 kb), część IV.3 (968.85 kb), część IV.4 (727.56 kb), Tereny do koszenia część I (4.48 Mb)Tereny do koszenia część III (2.28 Mb), Tereny do koszenia IV (5.54 Mb), Załacznik nr 3 cz.III (3.21 Mb)


Informacja z otwarcia ofert (44.50 kb)


23.0.02.2017 r.

       Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego   z włączeniem                    do ul.Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia) Przebudowa                 ulicy Ogrodowej w Chojnowie - ETAP 1 (Część II Zamówienia)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (446.00 kb), Ogłoszenie (117.50 kb)

Projekt:

Projekt droga dojazdowa: Informacja BIOZ (1.34 Mb),

Opis techniczny (2.82 Mb), Plan zagospodarowania terenu (1.04 Mb),Plan zagospodarowania terenu org. ruchu (1.15 Mb), Plansza zbiorcza sieci (1.21 Mb), Podłączenie wpustów ulicznych (428.21 kb), Profil podłużny AB (888.39 kb), Profil podłużny AD (869.48 kb), Przedmiary drogowe (1.07 Mb), Przedmiary drogowe (1.07 Mb), Przekroje konstrukcyjne (774.04 kb), Specyfikacja drogowa (10.40 Mb), Specyfikacja sanitarna (3.12 Mb)

Projekt ul. Reymonta: Informacja BIOZ (1.15 Mb), Opis techniczny (4.84 Mb), Projekt zagospodarowania terenu (2.98 Mb), Przedmiar ul. Reymonta ul. Ogrogowa (61.92 kb), Przedmiar sieci wod- kan (2.28 Mb), Przekrój podłużny Ogrodowa (676.07 kb), Przekrój podłuzny Reymonta (651.13 kb), Przekrój poprzeczny AA (504.88 kb), Przekrój poprzeczny BB (496.66 kb), Przekrój poprzeczny CC (750.15 kb), Przekrój poprzeczny DD (641.83 kb), Przekrój poprzeczny EE (461.77 kb), Sieci wod-kan w obrębie ul. Reymonta (1.41 Mb), Szczegół zwieńczenia studni (528.97 kb)

      Rozporządzenie RM w spr rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (6.77 Mb),

Informacja z otwarcia ofert (33.50 kb)

Unieważnienie postępowania (473.91 kb)

            17.02.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (400.50 kb)
Ogłoszenie (83.50 kb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb),Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb),Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb) , Konstrukcja słupa poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenie przęsła środkowego A2 (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb)  


Informacja z otwarcia ofert (28.00 kb)


Unieważnienie postępowania (336.29 kb)


25.01.2017 r.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora KM 11+825 w Chojnowie

Ogłoszenie (84.00 kb), Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (404.50 kb), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (6.18 Mb)

Projekt: Część opisowa (4.00 Mb), Mapa orientacji-lokalizacja v.3 (854.28 kb), Plan zagospodarowania (2.03 Mb), Układ funkcjonalny (174.57 kb), Widok boczny (174.27 kb), Przęsło skrajne konstrukcja A2 (355.91 kb), Przęsło środkowe konstrukcja A2 (224.22 kb), Przęsło środkowe szczegóły A2 (311.43 kb), Łożyska podporowe (168.09 kb), Oczep (185.84 kb), Połączenie przęseł (144.79 kb), Pokład konstrukcja (117.46 kb), Konstrukcja słupka poręczowego (179.61 kb), Przyczółki (159.91 kb), Plan palowania (11.78 Mb), Stężenia przęsła środkowego (292.48 kb), Przedmiar Kładka (135.00 kb)


Pytania/Odp do SIWZ: Pytanie nr 1/ Odp (940.88 kb), Pytanie nr 2/Odp (459.54 kb), Pytanie nr 3/Odp (508.74 kb)


Zmiana SIWZ: Zmiana nr 1 (40.00 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Zbiorcze zestawienie ofert (466.33 kb)


Unieważnienie postępowania (339.53 kb)


17.01.2017 r.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (432.50 kb), Ogłoszenie (90.00 kb), Rozporządzenie RM w spr rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (6.77 Mb),

Projekt: Komora zasuw (153.49 kb), Opis techniczny compressed (4.80 Mb), Plan nr 1 (1.52 Mb), Plan nr 2 (415.93 kb), Plan nr 3 (1.67 Mb), Profile kanalizacji i przykanalików (1.71 Mb), Profile sieci wodociągowej i przyłączy (1.62 Mb), Specyfikacje techniczne kan. ogólnospławnej (115.97 kb), Specyfikacje techniczne ogólne Etap I,II,III (138.38 kb), Specyfikacje techniczne ziemne Etap I,II,III (194.59 kb), Węzły (138.77 kb),

Przedmiary: Przedmiar sieci Mickiewicza BGW etap III (2.28 Mb), Przedmiar sieci Witosa etap II (2.10 Mb)


Przekrój konstrukcji drogi (50.78 kb)


Pytania/Odp do SIWZ: Pytanie nr 1 /Odp do SIWZ (322.40 kb), Pytanie nr 2/Odp do SIWZ (436.49 kb), Pytanie nr 3/Odp do SIWZ (515.28 kb), Pytanie nr 4/Odp do SIWZ (419.99 kb)


Informacja z otwarcia ofert:   Informacja z otwarcia ofert (981.62 kb)


19.10.2016 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (414.00 kb)

,Rozporządzenie MR w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . (6.18 Mb)

Ogłoszenie (6.77 Mb)


Projekt:  Poglądowa (916.68 kb), PZT (4.02 Mb), Niweleta (192.23 kb), P. Projektowane (2.00 Mb), Przekrój C-C (680.09 kb), P. istniejące (1.62 Mb), Organizacja docelowa rysunki (2.86 Mb), Organizacja docelowa (587.47 kb), Projekt budowlany (4.36 Mb), Przedmiar robót (61.92 kb), SST Chojnów-Michów (1.41 Mb)Otwarcie ofert: Informacja z otwarcia ofert (373.35 kb)

                          27.07.2016 r.

                          Wymiana nawierzchn chodnika przy ulicy Reja w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (323.50 kb), Ogłoszenie (72.00 kb), Przedmiar (2.03 Mb)

                         21.07.2016 r.

                          Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kraszewskiego oraz w ulicy Wrzosowej

                          w Chojnowie

                         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (323.50 kb), Ogłoszenie (71.00 kb)

Projekt: ul. Kraszewskiego - opis techniczny (2.37 Mb) ul. Kraszewskiego - plan zagospodarowania terenu (1.46 Mb), ul. Kraszewskiego - przedmiar robót (912.89 kb)ul. Kraszewskiego - RL SO 2 (395.79 kb) , ul. Kraszewskiego - schemat spiralny (321.96 kb) , ul. Kraszewskiego -STWIOR (3.52 Mb) , ul. Wrzosowa - opis techniczny (303.11 kb) , ul. Wrzosowa - plan zagospodarowania terenu (435.92 kb) , ul. Wrzosowa - plan zagospodarowania terenu rys. 2 (591.74 kb) , ul. Wrzosowa - przedmiar (1.09 Mb), ul. Wrzosowa - SSTWiOR (1.02 Mb).

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1/Odp. (345.76 kb) Zapytanie nr 2/Odp. (363.55 kb) Zapytanie nr 4/Odp. (387.87 kb) Zapytanie nr 3/Odp. (339.70 kb)

 

12.07.2016 r.

Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.

Ogłoszenie (69.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (359.00 kb),

Projekt: Strona Tytułowa (42.71 kb), Opis inwent arch (81.79 kb), Rys 5 (135.10 kb), Rys 6 (148.41 kb), Rys 7 (139.68 kb), Rys 8 (116.54 kb), Rys 9 (555.32 kb), Rys 10 (587.67 kb),Rys 11 (357.46 kb), Przedmiar (984.31 kb), Remont Rys 1 (557.39 kb), Remont Rys 2 (590.13 kb), Remont Strona Tytułowa (48.57 kb)

 

17.06.2016 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (376.50 kb), Ogłoszenie (84.50 kb)

Projekt Cz. I zamówienia  wod-kan N-M: ,Komora Zasuw (153.49 kb),  Opis techniczny (1.10 Mb), Plan nr 3 (1.67 Mb), Profile kanalizacji i przykanalików (1.71 Mb), Profile sieci wodociągowej i przyłaczy (1.62 Mb),Przedmiar wod-kan N-M (79.54 kb), Rys Nr 4 (277.30 kb), Specyfikacje techniczne kan ogólnospławnej Etap. I,II,III (115.97 kb), Specyfikacja techniczna ogólna Etap I,II,III (138.38 kb), Specyfikacja techniczna ziemne Etap I,II,III (194.59 kb), ST wodociąg I,II,III (118.11 kb), Węzły (138.77 kb)

Dodano 23.06.2016 r. -Plan Nr 3 cd. (511.54 kb)

Dodano 24.06.2016 r. - PLAN Nr 3 zamienny (1.79 Mb)

 

Projekt Cz II zamówienia  wod-kan w ul. Witosa: Opis techniczny (1.05 Mb), Plan 1A (325.08 kb), Profile sieci wod-kan (758.38 kb), Przedmiar wod-kan (76.79 kb), Schemat węzłów (55.51 kb), Specyfikacje techniczne ogólna Witosa (138.41 kb), Specyfikacje techniczne ogólnospławna Witosa (116.04 kb), Specyfikacje techniczne ogólnospławna Witosa (118.14 kb), Specyfikacje Techniczne zimne Witosa (194.61 kb),

 

09.05.2016 r.

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałaych znajdujacych się w Chojnowie.

Ogłoszenie (131.07 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (343.50 kb),

Załączniki  do umowy: Załącznik nr 1 do umowy (26.00 kb), Załącznik nr 2 do umowy (914.50 kb)

Uchwały:  Uchwała nr 126 (1.27 Mb), Uchwała 156 (4.29 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb)

 

13.04.2016 r.

PRZEBUDOWA UL. REJTANA ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. BRONIEWSKIEGO W CHOJNOWIE

OGŁOSZENIE (79.00 kb), SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (378.50 kb)

PROJEKT UL. BRONIEWSKIEGO: STR. TYTUŁOWA (35.70 kb), OPIS TECHNICZNY (2.17 Mb), SPIS ZAWARTOŚCI (15.98 kb), RYS 1 (1.41 Mb), RYS 2 (2.68 Mb), RYS 3 (361.54 kb), RYS 4 (641.68 kb), RYS 5 (134.65 kb), RYS 6 (218.76 kb), UL. BRONIEWSKIEGO OD STAFFA DO BACZYŃSKIEGO (2.25 Mb)

PRZEDMIARY: PRZEDMIAR BUDOWA NAWIERZCHNI OD UL. LUBIŃSKIEJ DO UL. STAFFA (45.01 kb), PRZEDMIAR WYMIANA NAWIERZCHNI OD UL. STAFFA DO UL. BACZYŃSKIEGO (1.11 Mb)

SPECYFIKACJE: OO (147.86 kb), D10.01.01 (1.50 Mb), d010101 (49.95 kb), d010202 (43.17 kb), d010204 (45.00 kb),d020000 (71.92 kb), d020101 (38.60 kb), d020301c (135.47 kb), d030201 (106.73 kb), D030201a (51.45 kb), d040101 (53.57 kb), d040201 (65.80 kb), d040301 (49.97 kb), d040400 (87.72 kb), d050305 (304.01 kb), d050323a (553.65 kb), d060401 (39.58 kb), d070602 (148.24 kb), d080101 (71.00 kb), d080301 (51.42 kb), d080502 (65.67 kb), d090101 (70.33 kb), Pierwsza strona (23.47 kb), Spis (29.29 kb),

PROJEKT UL. REJTANA :

OŚWIETLENIE: PROJEKT BUDOWLANY (6.28 Mb),OŚWIETLENIE REJTANA PRZEDMIAR (1.47 Mb)

PROJEKT BUDOWLANY:  ODWODNIENIE (1.00 Mb), PB OPIS TECHNICZNY (3.06 Mb), PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (55.48 kb), PLANSZA ZBIORCZA SIECI (1.03 Mb), PODŁACZENIA WPUSTÓW SCIEKOWYCH (306.57 kb), PROFIL PODŁUŻNY A B (425.22 kb), PRFIL PODŁUZNY BD (770.75 kb), PRZEKRÓJ KONSTR. (269.23 kb), STUDZIENKA KAN (1.90 Mb)

SPECYFIKACJE: SPECYFIKACJA DROGOWA (455.44 kb), SPECYFIKACJA INSTALACYJNA (251.88 kb)

PRZEDMIAR :  DROGOWY (4.24 Mb), INSTALACYJNY (2.57 Mb), PODWÓRZE (562.10 kb)

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1 / odp (386.02 kb)

 

08.03.2013 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (475.00 kb), Ogłoszenie (93.50 kb),

Mapki i Załaczniki: Mapka Cz.I (4.14 Mb), Mapka Cz III (2.12 Mb), Mapka Cz IV Samorządowa (2.24 Mb), Załacznik nr 3 do Cz III (3.06 Mb), Mapka Cz IV (4.16 Mb).

 

 

04.03.2016 r.

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (338.50 kb), Ogłoszenie (67.00 kb),

Projekt: Część fotograficzna (1.51 Mb), Elewacje (561.29 kb), Instalacja odgromowa-opis techniczny (998.20 kb), Ocena stanu technicznego (1.00 Mb), Opis techniczny (1.66 Mb), Oznaczenie miejsc uszkodzenia więźby dachowej (674.10 kb), Plan sytuacyjny (966.32 kb), Przekrój a-a (1.28 Mb), Przekrój b-b (509.28 kb), Przekrój c-c (516.30 kb), Rzut dachu (1.77 Mb), Rzut inst odgromowej i załączy (422.06 kb), Rzut więźby dachowej (1.45 Mb), Szczegóły instalacji iglic odgromowych (473.84 kb)

Przedmiar: Przedmiar (2.71 Mb), Przedmiar robót dach G2 str. 6 (494.66 kb)

Wymagania techniczne dot. materiałów dekarskich (278.91 kb)

 

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1/Odp (451.63 kb)

 

12.02.2016 r.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 tj)na świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Miasta Chojnów.

Ogłoszenie (38.00 kb)

 

10.02.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie

 

Ogłoszenie (73.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (377.50 kb),

Projekt: Komora wodomierzowa- komora zasuw- rys 28,29 (259.55 kb), Komora wodomierzowa- komora zasuw- rys 28,29 (259.55 kb), Opis techniczny projektu budowlanego (3.89 Mb), Plan przejścia pod linią PKP - rys 1a (252.59 kb), Plan zagospodarowania - rys 1 (1.27 Mb), Plan zagospodarowania rys 3 (254.38 kb),

Plan zagospodarowania rys 4 (1.12 Mb), Plan zagospodarowania rys 2 (277.81 kb), Pompownie ścieków(przekrój, rzut) - rys 33, 34, 35 (705.33 kb), Profile-rys 9,11,15,16 (579.10 kb), Profile rys 5, 6, 10, 12 (708.83 kb), Profile rys 7, 8, 13, 14, 17 - 26 (1.58 Mb), Studzienka wodomierzowa - rys 36 (133.24 kb)

Projekt cz. elektr. (3.44 Mb)

Dodano 12.02.2016 r.

Komora zasuw przed linią PKP- rys. 30,31 (271.02 kb); Węzły montażowe rys 27 (510.23 kb); Wlot kanalizacji deszcz. (480.29 kb)

 

Przedmiary: Sieć kanalizacji deszczowej (1.05 Mb), Sieć kanalizacji sanitarnej (1.46 Mb), Sieć wodociągowa (2.16 Mb), Zasilanie elektr. pomp. P1 i pomp.deszcz. (32.76 kb), Zasilanie elektr. pomp. P2 (32.11 kb)

 

Zapytania do SIWZ: Zapytanie nr 1 /Odp. (359.74 kb), Zapytanie nr 2/Odp (479.35 kb), Zapytanie nr 3/Odp (359.33 kb), Zapytanie nr 4/Odp (379.41 kb), Zapytanie nr 5/Odp (448.55 kb), Zapytanie nr 6 (316.72 kb), Zapytanie nr 7 (362.31 kb)

 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót: Specyfikacje techniczne - ogólne (138.86 kb), Specyfikacje techniczne - osiedle Chojnów roboty ziemne (1) (195.30 kb), Specyfikacje techniczne Kan san. i deszcz (116.24 kb), Specyfikacja techniczna sieć wod. Chojnow osiedle (120.41 kb)

 

 

02.02.2016 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej  Chojnów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (359.00 kb), Ogłoszenie (63.00 kb)

 

27.11.2015 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (270.50 kb), Ogłoszenie (62.50 kb), Sprawozdania:RB-27S (4.16 Mb), RB-28S (1.64 Mb), RB-N (1.30 Mb), RB-NDS (1.43 Mb), RB-Z (1.49 Mb), Uchwała Nr II260 2015 SO RIO (2.90 Mb),

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.00 kb), Zm. SIWZ (20.50 kb).

Zapytania: Zapyt 1 / Odp (21.00 kb), Zapyt 2 / Odp (34.00 kb)

 

 

20.07.2015 r.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych  oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Ogłoszenie (74.50 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (294.00 kb), Dokumenty finansowe: Sprawozdanie za  I kw. 2015 r.: Rb-27S - Sprawozd. z wyk. planu doch. budż (6.58 Mb), RB-28S cd. (6.40 Mb), RB-28S- zbiorczo (1.39 Mb), RB-28S-Sprawozadnie z wyk. planu wydat. (5.37 Mb), RB-N Kwartalne sprawozd o stanie należ. (1.33 Mb), RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie (1.47 Mb), RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (1.47 Mb), Uchwała Budzetowa na 2015 r. : Uchwała Budżetowa na 2015r. (1,018.08 kb), Uchwały RIO (2.12 Mb), Wieloletnia Prognoza Finansowa (1.57 Mb), zał 1 plan dochodów (739.16 kb), zał 2 plan wydatków (439.39 kb), Zał 3 i 4 przychody i rozchody budżetu (516.01 kb), Zał 5 zadania inwestycyjne (1.26 Mb), Zał 6-12 (867.09 kb) Wykonanie  budżetu 2014 r.- Informacja do sprawozdania wyk. budżetu 2014 (3.50 Mb), Informacja dot. działalności Przychodni Rej. (488.40 kb), Informacje (435.85 kb), Sprawozdanie MBP (3.09 Mb), Sprawozdanie MOKSiR (460.58 kb), S[prawozdanie Muzeum Regionalnego (1.41 Mb), Sprawozdanie z wyk. budż 2014 (2.93 Mb), Uchwała RIO - wykonanie budżetu (1.78 Mb), Wykonanie dochodów (402.22 kb).

 Zapytania do SIWZ:

Zapytanie nr 1/Odp (15.36 kb)

 


Zmiana treści SIWZ z dn. 06.08.2015 r. (328.04 kb),    Załącznik Nr 6 do SIWZ (31.50 kb)


19.05.2015 r.

Zakup, dostawa , montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D

Spesyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (359.00 kb), Ogłoszenie (65.50 kb), Zm. ogłoszenia (63.50 kb), Zm. SIWZ (582.48 kb)

Zapytania do SIWZ/Odp.: Zapytanie nr 1 do SIWZ/Odp (699.01 kb)

 

13.04.2015 r.

 

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Gen St. Maczka w Chojnowie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (356.50 kb), Ogłoszenie (80.50 kb)

Projekt: Architektura: Okładka PBA (303.56 kb), Opis techniczny żłobek (369.04 kb), Rys A.1. (550.93 kb), Rys A.2. (257.46 kb), Rys A.3. (699.64 kb), Rys A.4. (648.98 kb), Zestawienie meblowe (199.63 kb), Wykaz wyposażenia technologicznego (224.01 kb)

Drogi:04.02 Przekroje typowe (582.21 kb), 04.01 Przekroje typowe (538.02 kb), 03 Profil podłużny (340.32 kb), 02 Plan sytuacyjny (1.61 Mb), 01 Orientacja (248.92 kb), 03 Oświadczenie (31.83 kb), 02 Opis techniczny (92.54 kb), 01 Strona tytułowa (97.12 kb),

Instalacje elektryczne: Rys nr 5 (313.29 kb), Rys nr 4 (686.02 kb), Rys nr 3-2 (157.94 kb), Rys nr 3-1 (154.58 kb), Rys nr 2-2 (140.29 kb),Rys nr 2-1 (268.05 kb),Rys nr 1 (152.10 kb), Oświadczenie (34.48 kb), Opis (80.06 kb)

Instalacje sanitarne: rys nr 7 (230.14 kb), rys nr 6 (186.61 kb), rys nr 5 (352.50 kb), rys nr 4 (191.47 kb), rys nr 2 (548.36 kb), rys nr 1 (477.18 kb), rys nr 3 (343.16 kb), Przyłącza wod-kan, gaz (3.14 Mb), Opis instalacje (130.61 kb), JE 15-2409 żłobek Gucio (728.79 kb), 475 KR 2015 (213.09 kb)

Konstrukcja: K1 (607.48 kb), K2 (507.44 kb), K3 (530.02 kb), K3 LM (84.33 kb), K4 (610.35 kb), K4 LM (69.30 kb), K5 (598.95 kb), K5 LM (77.59 kb), K6 (581.34 kb), K6 LM (69.94 kb), K7 (561.22 kb), K7 LM (43.06 kb), K8 (681.31 kb)

Przedmiary: Roboty budowlane - przedmiar (346.02 kb)Roboty elektryczne - przedmiar (256.07 kb), Roboty sanitarne - przedmiar (669.67 kb), Zagospodarowanie terenu przedmiar (221.33 kb)

Przyłacze gazu: Opis techniczny przyłacze gazu (75.19 kb), Rys 1 (3.66 Mb), Rys 2 (137.13 kb), Rys 3 (1.91 Mb), Rys 4 (306.73 kb)

Przyłacze wod-kan: Opis przyłącza wod-kan (91.64 kb), Rys 4 (630.93 kb), Rys 1 (3.60 Mb), Rys 2 (162.46 kb), Rys 3 (370.66 kb), Rys 5 (157.21 kb), Rys 6 (163.28 kb)

Zagospodarowanie terenu: Opis techniczny PZT (483.87 kb), Z 0 Mapa (666.65 kb), Z 1 Zagospodarowanie ternu (1.42 Mb), Z 2 Zagospodarowanie terenu (1.24 Mb)

 

Stolarka Okienna i drzwiowa: D1A (28.15 kb), D2 (27.27 kb), D2A (27.54 kb), D2B (28.08 kb), D3 (27.58 kb), D4 (22.45 kb), DW1 (98.67 kb), DZ1 (106.82 kb), DZ2 (106.21 kb), DZ2A (106.21 kb), DZ3 (104.99 kb), DZ4 (102.16 kb), O1 (97.48 kb), O2 (97.13 kb), O3 (96.97 kb), O4 (96.04 kb), O5 (95.51 kb), O6 (95.10 kb), O7 (109.58 kb), O8 (108.69 kb), O9 (107.77 kb), O10 (104.31 kb), O11 (102.70 kb), O12 (94.70 kb), O13 (94.31 kb)

 

STWiOR: PRZ WOD-KAN (96.73 kb), C.O. (176.58 kb), Inst. gazowa (102.24 kb), Kotłownia (160.27 kb), WOD-KAN (137.55 kb), Instalacja elektryczna (275.18 kb),

 

Dodatkowe: A1 Rzut Parteru (578.56 kb)A1 Rzut parteru bez wymiarów (450.49 kb),A4 Elewacje (648.32 kb),  B1 DETAL BARIERKI (83.05 kb), Karty Techniczne (4.06 Mb), ZAD1 (93.96 kb), ZAD2 (92.97 kb)

 Dodatkowe 2: A Rzut Parteru Posadzki (946.65 kb), A Rzut Parteru Sufity (693.90 kb), B2 Detal Wycieraczki Zewnętrznej (258.06 kb), B3 Detal Wycieraczki Wewnętrznej (186.16 kb), B4 Detal Wzcieracyek Wewn. i Zewn. (213.89 kb)

 

Pytania do SIWZ: Pytanie nr 1/Odp (426.58 kb), Pytanie nr 2/Odp (884.90 kb), Pytanie nr 3 /Odp (461.64 kb),  Pytanie nr 4/Odp (491.76 kb), Pytanie nr 5/Odp (2.49 Mb), Pytanie nr 6/Odp (424.20 kb), Pytanie nr 8/Odp (343.31 kb)

 

 

 

12.02.2015 r.

Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 18 w Chojnowie

  Ogłoszenie (66.00 kb), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (326.00 kb)

 

 Projekt: Elewacje (807.54 kb), Projekt opis techniczny (3.01 Mb), Przedmiar dach przedszkole 1 (2.03 Mb)Przekrój dachu (691.29 kb),    Rzut więźby (1.05 Mb), Strona Tytułowa (473.28 kb), Rzut dachu (1.50 Mb)

Zapytania: Zapytania/Odp. 1 (341.16 kb)

 

22.01.2015 r.

Zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulicy: Witosa, Kolejowej, Kościuszki i Placu Dworcowego w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (330.50 kb), Ogłoszenie (66.00 kb)

Projekt: Opis projektu (459.48 kb), Projekt wykonawczy (3.24 Mb), przedmiar arch (1.44 Mb), Przekroje (1.59 Mb)S S W i O R - Chojnów (549.55 kb), Rzut poglądowy (1.35 Mb)

Zapytania/Odpowiedzi: Zapytanie nr 1/Odp. (420.46 kb), Zapytanie nr 2/Odp. (326.32 kb), Zapytanie nr 3/Odp. (407.59 kb), Zapytanie nr 4/Odp. (22.00 kb)

 

 

29.12.2014 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (429.50 kb), Ogłoszenie (86.00 kb)Załączniki: Zagospod. zieleni MORSKIE OKO (10.00 Mb), Załącznik nr 2 (cz. IV) (1.70 Mb), Załącznik nr 2 (cz. IV) (4.25 Mb), Załacznik nr 2 (cz I) (4.23 Mb)

 

10.11.2014 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.23 Mb); Ogłoszenie (151.78 kb), Uchwały: Uchwała 126 (1.27 Mb), Uchwała156 (4.29 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb) 

Zapytania/Odpowiedzi: Zapytanie 1/Odp. (361.45 kb)

 

23.09.2014 r.

Przebudowa ulicy Południowej w Chojnowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486.50 kb), Ogłoszenie (63.50 kb), Projekt: 01 Str. tytułowa (34.58 kb), 02 Przedmiar (17.85 kb), 02 Przedmiar (45.60 kb), 02 Spis zawartości (15.90 kb), 03 Opis techniczny (2.83 Mb), Opinia geotechniczna (12.50 Mb), Rys. nr 1 (95.09 kb), Rys. nr 2 (1.80 Mb), Rys. nr 3.1 (252.70 kb), Rys. 3.2 (138.36 kb), Rys.4 (419.85 kb), Rys. nr 5 (177.21 kb) Rys. nr 5 (177.21 kb).

 

10.09.2014 r. 

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie  - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na  modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (452.50 kb), Ogłoszenie (60.00 kb), PFU: Załacznik nr 1: Część I (5.11 Mb), Część II (5.79 Mb), Część III (5.24 Mb), Część IV (4.70 Mb), Załącznik nr 2: Rys 1 (351.57 kb), Rys. 2 (213.03 kb), Rys. 3 (338.47 kb), Rys 4 (237.58 kb), Załącznik nr 3: Rys 5 (3.41 Mb), Załącznik nr 4: str 1 (538.00 kb), str 2 (597.03 kb), str 3 (505.73 kb), Załącznik nr 5: str 1 (377.25 kb), str 2 (634.28 kb), str 3 (196.92 kb), Załącznik nr 6: Rys 1 (939.51 kb), Rys 2 (584.27 kb), Rys 3 (758.42 kb), Rys 4 (4.18 Mb), Rys 5 (3.10 Mb), Rys 6 (4.10 Mb), Rys 7 (978.19 kb), Rys 8 (2.40 Mb), Rys 9 (2.20 Mb), Rys 10 (967.81 kb), Rys 11 (1.30 Mb), Rys 12 (800.07 kb),Rys 13 (1.76 Mb), Rys 14 (723.06 kb), Rys 15 (706.54 kb), Rys 16 (680.97 kb), Rys 17 (1.58 Mb), Rys 18 (140.08 kb), Rys 19 (1.43 Mb), Rys 20 (528.91 kb), Rys 21 (972.70 kb), Spis rysunków (448.79 kb) Załacznik nr 7: 001 (363.91 kb), 002 (405.53 kb), 003 (614.63 kb), 004 (586.03 kb), 005 (473.56 kb), 007 (590.90 kb), 008 (510.84 kb), 009 (595.21 kb), 010 (562.14 kb), 011 (589.07 kb), 012 (525.86 kb), 013 (567.44 kb), 014 (542.02 kb), 015 (560.25 kb), 016 (498.01 kb), 017 (421.62 kb), 018 (465.74 kb), 019 (480.99 kb), 020 (347.11 kb), 021 (503.92 kb), 022 (555.80 kb), 023 (497.56 kb), 024 (376.10 kb),025 (377.37 kb), <A href="http://zp.chojnow.eu/pliki/zp_8_463

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie