04.08.2020 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.2020 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

Ogłoszenie (3.51 Mb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (886.50 kb)
Wzór Umowy (238.00 kb)
Załącznik nr 1 do umowy (32.50 kb)
Załącznik nr 2 do umowy (67.83 kb)
Załącznik nr 3 do umowy (15.98 kb)
JEDZ: JEDZ (PDF) (85.20 kb),

Uchwały Rady
Uchwała Nr XXVI/124/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (2.77 Mb)
2. Uchwała Nr XXVI/123/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MiejskiejUchwała Nr XXVI/125/20 Rady miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ustlaenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (4.81 Mb) Chojnów (4.81 Mb)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2020 r.

Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie

Ogłoszenie (27.96 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (582.50 kb)
Załącznik nr6 do SIWZ - wzór umowy (432.20 kb)
Załącznik nr 1 do SIWZ (77.94 kb)
Załącznik nr 2 do SIWZ (70.66 kb)
Załącznik nr 3A do SIWZ (73.01 kb)
Załącznik nr 3B do SIWZ (72.61 kb)
Załącznik nr 4 do SIWZ (71.27 kb)
Załącznik nr 5 do SIWZ (70.95 kb)
Załącznik nr 7 do SIWZ (70.91 kb)
Załącznik nr 8 do SIWZ (70.73 kb)

Dokumentacja budowlana
Zaświadczenie brak sprzeciwu (253.07 kb)
Projekt Budowlany:
PB- opis (7.93 Mb), Proj. budowlany - zał do zgłoszenia (24.08 Mb), Rys. 1 PZT (2.60 Mb), Rys 3 Profil podłużny (1.04 Mb), Rys 2 - Przekroje konstr (581.99 kb), Rys odwodnienie (1,005.01 kb), Rys orientacja (464.00 kb)
Projekt Wykonawczy:
PB-W-cz-1 (8.42 Mb), PB-W-cz-2 (14.94 Mb), Proj.DOR (2.54 Mb), Rys odwodnienie (957.03 kb), Rys - Skrzyż. Stanu Istn (640.94 kb), Rys - Orientacja (452.31 kb), Rys 1 PZT (2.76 Mb), Rys 2 Przekroje konstr (544.50 kb), Rys 3 - Profil podłużny (994.84 kb)
Przedmiary:
Przedmiar droga (1.82 Mb), Przedmiar - kanalizacja deszcz (815.35 kb)
STW i OR
STWiOR drogi cz I (23.21 Mb), STWiOR drogi cz II (16.71 Mb), STWIOR sanit - odwod (13.61 Mb),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2020

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Miejska Chojnów, Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów, zaprasza do złożenia oferty handlowej  na wykonanie zadania pn.

 

 Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa) 


1. OGŁOSZENIE WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM (204.76 kb) 

2. Dokumentacja techniczna - Projekt Budowlany (21.50 Mb)    Projekt Budowlany Wykonawczy (14.85 Mb)

3. PRZEDMIAR (2.05 Mb)

4. STWiOR (16.08 Mb)Ofertę należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 27.04.2020 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


07.05.2020r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2020 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (540.50 kb)

Mapki:   Mapka (1.32 Mb); Mapka (1.32 Mb); Mapka (1.32 Mb)

Ogłoszenie (90.50 kb)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (305.43 kb)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacje o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.03.2020 r.-
____________________________________________________________________________________________________

31.01.2020 r.Gmina  Miejska Chojnów, zs. w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania "Budowa terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury"
13.02.2020

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym:


29.01.2020 r.


Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (525.89 kb)

Dokumentacja techniczna:


 

_______________________________________________________________________________________________________________
27.01.2020
28.01.2020


 

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, który na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnów wykona dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie wpłynęły zapytania.
Zamawiający udzielił niestępujących odpowiedzi :


Pytania i odpowiedzi- 28.01.2020 (880.30 kb)Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający ustala, ze oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2020 r. – w sposób opisany w zapytaniu na poniższym formularzu ofertowym


NOWY FORMULARZ OFERTOWY (187.62 kb)


----------


17.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie" 


ZAPYTANIE OFERTOWE (1.87 Mb)

FORMULARZ OFERTOWY (989.38 kb)8.   Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

 

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koperta winna zostać opisana :

„Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji elektrycznych
i niskoprądowych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4
w Chojnowie"

 


15.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE:


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn:  Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie"


Zapytanie Ofertowe (698.06 kb)

Formularz ofertowy (1.02 Mb)


Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Aktualne przetargi

 

Informacje o wszystkich aktualnych przetargach znajdują się również

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chojnowa


17.12.2019 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.
07.02.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (401.54 kb)

19.12.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (348.20 kb)

---------------------------------------
PYTANIA DO PRZETARGU:

Chojnów, 05 grudnia 2019 r.

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym:  Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, na  podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły do tut. Urzędu oraz o odpowiedziach jakich udzielił: 

 

 Pytania, które wpłynęły w dniu 03.12.2019 r – z adresu mailowego …………….. @ ………..     

  

 

Pytanie 1:  jaki jest wymagany termin zakończenia inwestycji (wg SIWZ do 30 maja 2020, wg wzoru umowy do 30 czerwca 2020)?

 

ODPOWIEDŹ 1: Termin zakończenia inwestycji  - 30.05.2020r.

 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich?

 

ODPOWIEDŹ 2: NIE

 

Pytanie 3 :  Czy w ofercie należy ująć koszty nadzoru archeologicznego?

 

ODPOWIEDŹ 3: TAK 

 

PYTANIE 4: Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SIWZ o:

 

1.     1. Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg 

2.     2. Dokumentację geotechniczną

3.     3. Schematy rozdzielni zasilająco-sterowniczych przy studniach S1, S2 i S3

4.     4. Parametry i specyfikację techniczną zestawu hydroforowego

5.     5. Parametry i specyfikację techniczną pomp głębinowych

6.   6. Dokumentację monitoringu (jak przekazywany będzie sygnał od pomp głębinowych do stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej, jaki system, monitoringu wdrożony jest u użytkownika (jaki dostawca)

7.     7. Podanie zakresu robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul. Bielawskiej.

 

 

ODPOWIEDŹ 4:

 

Zamawiający dołącza następujące dokumenty:    

 

1. Decyzje i Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg Załącznik uzgodnienia (4.12 Mb)


 

2. Opinię geotechniczną – załącznik geotechnika (4.07 Mb)

 

3. Schematy elektryczne przyłącza zasilania – załącznik schematy (5.15 Mb)

 

4. Parametry i specyfikacja zestawu hydroforowego  zostały opisane w dokumentacji technicznej

 

5.Parametry techniczne i sposób doboru pomp głębinowych wraz ze sposobem montażu opisano w dokumentacji technicznej

 

6. W obecnej chwili Zamawiający wdrożony ma system monitorowania Hydropartner (obejmujący wyłącznie wieżę ciśnień w Chojnowie. Zaproponowany system powinien być kompatybilny z istniejącym.

 

7. Zakres robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej obejmuje wykonanie WiZ zasilania studni, wykonanie rozdzielnic sterowania pracą pomp S1, S2 i S3, wykonanie oświetlenia terenu realizowanego z rozdzielnic S1, S2 i S.  

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie