23.05.2023

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kolumbarium na terenie nowego cmentarza wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

Zapytanie ofertowe + oferta (1.11 MB, .pdf)

 

23.05.2023

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konstrukcji wolnostojącej pod zamontowanie telebimu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

Zapytanie ofertowe + oferta (1.01 MB, .pdf)

 

10.05.2023

Zakup opraw oświetlenia drogowego LED

Zapytanie ofertowe + oferta (1.41 MB, .pdf)

 

28.04.2023

Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c101e96-e425-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

18.04.2023

Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów na terenie miasta Chojnowa

Zapytanie ofertowe + oferta (1.63 MB, .pdf)

 

23.03.2023

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2023 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf1dba1d-c97b-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

14.03.2023

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kolumbarium na terenie nowego cmentarza wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

Zapytanie ofertowe + oferta (1.23 MB, .pdf)

 

13.03.2023

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a340c6a-c19a-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

08.03.2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eafb0cae-bd83-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

15.02.2023

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38a43c8d-ad11-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

10.02.2023 

Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2023-2032 oraz dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wraz z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej

Zapytanie ofertowe (1.58 MB, .pdf)

Załącznik nr 1 - oferta (287.45 KB, .pdf)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (225.15 KB, .pdf)

Klauzula informacyjna RODO (255.77 KB, .pdf)

 

10.02.2023

Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obr. 4, Chojnów

Zapytanie ofertowe + oferta (977.13 KB, .pdf)

 

09.02.2023

Zakup i dostawa środków czystości - rozpoznanie cenowe

Rozpoznanie cenowe (865.39 KB, .pdf)

 

07.02.2023

Budowa oświetlenia drogowego w Chojnowie

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54ee9ade-a206-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

02.02.2023

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a11d7b9e-a2f3-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

26.01.2023

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulic Wojska Polskiego, Ignacego Paderewskiego oraz skrzyżowania z ul. Wolności w m. Chojnów w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie”

Zapytanie ofertowe (1.24 MB, .pdf)

Załącznik nr 1 - oferta (pdf) (372.92 KB, .pdf)

Załącznik nr 1 - oferta (wersja edytowalna) (20.63 KB, .docx)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (591.62 KB, .pdf)

Załącznik nr 3 - szacunkowy zakres zadania (282.41 KB, .pdf)

Załącznik nr 4 - mapa poglądowa (2.76 MB, .png)

Załącznik nr 5 - wykaz robót (wersja edytowalna) (18.91 KB, .docx)

Załącznik nr 5 - wykaz robót (428.21 KB, .pdf)

 

20.01.2023

Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6.

Zapytanie ofertowe + oferta (939.31 KB, .pdf)

 

17.01.2023

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5786a0cf-9664-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

16.01.2023

Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linii osi jezdni

Zapytanie ofertowe + oferta (446.22 KB, .pdf)

21.02.2023

Informacja o wyborze wykonawcy (1.08 MB, .pdf)

 

 

16.01.2023

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych

Zapytanie ofertowe + oferta (439.99 KB, .pdf)

15.12.2022

Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz na terenie przyległym na działki nr 271/5 (część), 271/6.

Zapytanie ofertowe + oferta (1.12 Mb)


 

12.12.2022

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie


 

Zapytanie ofertowe + oferta (506.86 kb)

Wzór oferty (16.71 kb)


02.12.2022

Druk Miejskiego Dwutygodnika Informacyjnego "Gazeta Chojnowska" w ilości 23 wydań w nakładzie 1000 egzemplarzy - format A-4, 16/12 stron

Zapytanie ofertowe + oferta (527.84 kb)

15.12.2022

Informacja z otwarcia ofert (390.69 KB, .pdf)

Informacja dot. wyboru oferty (288.49 KB, .pdf)
  

07.11.2022

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz jednostkach podległych


 

- Zapytanie ofertowe (1.57 Mb)
 

- Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek organizacyjnych (300.99 kb)
 

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie (183.97 kb)
 

- Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego (15.86 kb)
 


 

28.11.2022

- Informacja z otwarcia ofert (369.46 kb)
 

- Informacja dot. wyboru oferty (175.34 kb)


  


 

07.11.2022

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla Urzędu Miejskiego w Chojnowie


 

- Zapytanie ofertowe (1.99 Mb)
 

- Wzór formularza ofertowego (18.57 kb)


 

14.11.2022

Pytania i odpowiedzi (2.64 Mb)
 


 


 

07.12.2022

- Informacja dot. udzielenia zamówienia (169.91 kb)


  

28.10.2022

Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej

w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu (154.28 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (660.07 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (49.06 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.49 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (45.66 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/2

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2/2

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (65.40 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (45.95 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (45.67 kb)

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (38.14 kb)

17.11.2022

Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (95.79 kb)

Informacja z otwarcia ofert (147.04 kb)

30.11.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (217.75 kb)

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

4f0b5112-0724-4bbc-950e-8c9390f1bd7c


 


20.10.2022 
 


 

Zapytanie ofertowe: dostawa 2 kotłów gazowych zamontowanych w kaskadzie na stojaku wolnostojącym o mocy 115 kw każdy (możliwość załączenia tylko 1 kotła, bądź 2 jednocześnie)


 

Zapytanie ofertowe: (898.31 kb) 

11.10.2022

Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie (RG.7013.8.2022)

Zapytanie ofertowe (1.19 Mb)

Oferta (16.73 kb)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (14.23 kb)

Wykaz robót budowlanych (14.07 kb)


 

Decyzje:
 

Zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę (1.75 Mb)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (1,018.30 kb)

Projekt: Projekt budowlany (4.66 Mb), Przedmiar (694.20 kb)Rys nr 1 (1.55 Mb)Rys nr 2 cz 1 (631.37 kb)Rys. nr 2 cz 2 (528.15 kb)Rys. nr 2 cz. 3 (363.99 kb),Rys nr 3 cz. 1 (401.33 kb)Rys. nr 3 cz. 2 (484.51 kb),Rys. nr 4 cz. 1 (182.79 kb)Rys. nr 4 cz.2 (386.85 kb) 


 


  

29.09.2022

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w ramach Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21.


 

Zapytanie ofertowe (1.05 Mb)
 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i osobowego niezbędnego do wykonania zamówienia (128.95 kb)
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia (128.39 kb)
 

Załącznik nr 3 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa (21.36 kb)
 

Załącznik nr 4 - Wzór oferty (128.51 kb)
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (85.60 kb)


 

12.10.2022

Informacja z otwarcia ofert (543.93 kb)

24.10.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (206.17 kb)
 


 

02.11.2022

Informacja o odrzuceniu oferty (215.44 kb)
 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (213.31 kb)


  


 

07.09.2022

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów - RG.271.8.2022


 

Dokumentacja do pobrania - zip (2.91 Mb)

26.09.2022 r. 
 

Zmiana nr 1 (139.12 kb)

10.10.2022

Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (100.66 kb)

Informacja z otwarcia ofert (110.06 kb)

10.11.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (379.45 kb)


 

Identyfikator postępowania MiniPortal:

ca0dbdca-4244-4a4d-8e33-4c8c442f3e70


  

18.08.2022

Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie

- Zapytanie ofertowe + oferta (PDF, 1.39 Mb)
 

- Oferta (DOCX, 16.75 kb)
 


 

Decyzje:
 

Zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę (1.75 Mb)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (1,018.30 kb)

Projekt: Projekt budowlany (4.66 Mb), Przedmiar (694.20 kb), Rys nr 1 (1.55 Mb), Rys nr 2 cz 1 (631.37 kb), Rys. nr 2 cz 2 (528.15 kb), Rys. nr 2 cz. 3 (363.99 kb),Rys nr 3 cz. 1 (401.33 kb), Rys. nr 3 cz. 2 (484.51 kb),Rys. nr 4 cz. 1 (182.79 kb)Rys. nr 4 cz.2 (386.85 kb) 


  

03.08.2022
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023


 

Ogłoszenie o zamówieniu (148.12 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (566.82 kb)


 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (43.02 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39.64 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (39.58 kb)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO (30.98 kb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (41.18 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług (40.02 kb)

11.08.2022 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (112.57 kb)


 

UWAGI: 

Identyfikator postępowania MiniPortal:

2d36663c-1652-40a8-a917-571e5ba04883


 


05.07.2022
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim, dz. nr 78/3 obręb 0006 Chojnów.


 

 

Zapytanie ofertowe (787.77 kb)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (20.80 kb)

Załącznik nr 2 - Zakres opracowania dokumentacji projektowej (1.98 Mb)


  

23.06.2022

Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu (153.47 kb)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (610.47 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (40.78 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (37.76 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (37.36 kb)

- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (62.65 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (37.70 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (37.85 kb)

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (30.05 kb)

08.07.2022

Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (98.12 kb)

Informacja z otwarcia ofert (109.43 kb)


 

21.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (158.60 kb)

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

f09ff07a-121f-4fa3-872c-0a3b9ac5c6e4


22.06.2022

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"


 

Ogłoszenie o zamówieniu (143.63 kb)

Specyfikacja warunków zamówienia (648.50 kb)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (254.72 kb)

Załącznik nr 1A – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (155.08 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (172.80 kb)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy (159.94 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw (151.79 kb)

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (156.19 kb)

30.06.2022

Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (130.83 kb)

Informacja z otwarcia ofert (153.26 kb)

05.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (187.55 kb)

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

17457757-9fa5-4de7-9469-6aefdedf5ba7


  

22.06.2022

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Chojnowie /tablice z nazwami ulic, obiektów użyteczności publicznej i inne/"


 

Zaproszenie, formularz oferty, plan miasta (1.99 Mb)
 


  


 

13.05.2022
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów, na terenie miasta Chojnowa"


 

Zaproszenie + Formularz oferty (483.52 kb)
 

Projekt umowy (2.65 Mb)


  

07.04.2022
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodna, ul. Radosna, ul. Miła, działki nr 44/6, 43/15, 43/13, 44/10, 44/13, 108/5, 108/6, obręb 1 w Chojnowie"

Zaproszenie + Formularz oferty (881.82 kb)


  

07.04.2022
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśna, działka nr 381, obręb 3 w Chojnowie"


 

Zaproszenie + Formularz oferty (856.00 kb)


  

31.03.2022

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2022 r. - część II


 

- Ogłoszenie o zamówieniu (137.55 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (637.35 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Formularz oferty (45.16 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (38.15 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (41.22 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Załącznik nr 2B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II (33.02 kb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (44.17 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych usług (38.50 kb)

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO (39.10 kb)
 

08.04.2022

Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (169.72 kb)
 

Informacja z otwarcia ofert (216.06 kb)
 

27.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (398.71 kb)

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

cd85e630-feab-48e8-bb1c-d447a3b3794f 

22.03.2022
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Odnowienie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz linie osi jezdni w ciągach dróg miejskich na terenie Chojnowa"
 


 

Zaproszenie + Formularz oferty (434.99 kb)
 

26.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (602.46 kb)


  

21.03.2022

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2022 r.


 

- Ogłoszenie o zamówieniu (149.70 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (718.79 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Formularz oferty (42.35 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (41.02 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (37.25 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 2A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I (57.52 kb)

Załącznik nr 2A - Mapa - część I (814.04 kb)

- Załącznik nr 2B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II (47.49 kb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (47.17 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych usług (38.41 kb)

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO (38.96 kb)

29.03.2022

Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (175.01 kb)
 

Informacja z otwarcia ofert (220.95 kb)

30.03.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część II (274.07 kb)

08.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (393.72 kb)

 


 

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

edac0d80-1380-4057-8856-e58d9bc486ca


  

03.03.2022

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią".


 

Zapytanie ofertowe (602.17 kb)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia (252.17 kb)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór oferty (17.35 kb)

10.03.2022

Informacja o zmianie terminu (171.79 kb)
 

11.03.2022

Pytania i odpowiedzi (930.43 kb)
 

17.03.2022

Informacja z otwarcia ofert (324.90 kb)
 

08.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (185.41 kb)


  

02.03.2022

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2022 r.


 

- Ogłoszenie o zamówieniu (149.28 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (781.64 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Formularz oferty (42.21 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (38.11 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (37.21 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 2A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I (61.23 kb)

Załącznik nr 2A - Mapa - część I (814.04 kb)

Załącznik nr 2B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II (42.43 kb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (47.01 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych usług (41.25 kb)

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO (38.99 kb)

10.03.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (212.98 kb)

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

8687ca53-5854-4818-8728-0f50c747c48c


  

27.01.2022
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: "Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych - planowana ilość materiału do wbudowania 120t."
 

Zaproszenie + Formularz oferty (825.10 kb) 

25.01.2022

Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie

Ogłoszenie o zamówieniu (158.40 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (630.95 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (42.20 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (38.73 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38.48 kb)

- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 - Przebudowa ul. Sikorskiego i Boh. Powst. Warszawskiego (19.31 Mb)

Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i S. Konarskiego (19.65 Mb)

Zadanie nr 3 - Przebudowa ul. Andersa i Gen. Maczka (13.51 Mb)

Zadanie nr 4 - Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (19.94 Mb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (67.21 kb) 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (38.56 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (38.59 kb)

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (38.98 kb)

10.02.2022

Pytania i odpowiedzi (1.25 Mb)

17.02.2022 r.
Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (176.16 kb)

Informacja z otwarcia ofert (223.50 kb)

24.02.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (400.23 kb)


 

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

ad38ebbc-f26d-4d77-9daf-1400512a5a9e


10.12.2021 r.

 

Burmistrz  Miasta Chojnowa zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 

Dokumentacja Budowlana
 

Projekt - opis techniczny (1.92 Mb)

Przedmiar (932.11 kb)

Rysunek 00 (1.21 Mb)

Rysunek 01 (811.11 kb)

Zaproszenie + oferta (1.08 Mb)

Wzór Oferty (14.15 kb)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

30.11.2021

Zapytanie ofertowe: Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie


 

Zapytanie ofertowe (1.73 Mb)
 

08.12.2021
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ „PROPOZYCJI CENOWEJ" (282.18 kb)


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2021 r.
Budowa oświetlenia  drogowego wraz z rozbiórka istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie

Specyfikacja Warunków Zamówienia (371.69 kb)
Ogłoszenie (4.58 Mb)

Załącznik nr 1 PB do SWZ (780.09 kb)
Załącznik nr 1 PB do SWZ Decyzja (1.77 Mb)
Załącznik nr 1 PB do SWZ DEST 28407 (1.26 Mb)
Załącznik nr 1 PB do SWZ DEST 28408 (921.06 kb)
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna (3.91 Mb)

Załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy (65.82 kb)
Załącznik nr 4 do SWZ Instrukcja miniPortal (8.76 Mb) 
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy (45.39 kb)
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy (45.58 kb)
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu (22.04 kb)
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz robót (17.03 kb)
Załącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób (20.31 kb)
Załącznik nr 10 do SWZ Formularz Oferty (27.97 kb)
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy (18.40 kb)
Załącznik nr 12 do SWZ Wykaz osób zatrudnionych (17.03 kb)
Załącznik nr 13 do SWZ Link do postępowania (12.79 kb)

25. 11.2021 r.
Załącznik nr 1 - PB opis (14.53 Mb)
Przedmiar (1.21 Mb)
 

06.12.2021 r.
Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (196.83 kb)
 

Informacja z otwarcia ofert (273.26 kb)
 

31.12.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (481.35 kb)
 

03.01.2022 r.

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (477.21 kb)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

10.11.2021 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych     w ciągu ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie"

Zaproszenie + Formularz oferty (1.08 Mb)
Wzór Formularza oferty (12.42 kb)

Dokumentacja budowlana:
Projekt techniczny (1.92 Mb)
Przedmiar (932.11 kb) 
Rys nr 00 (1.21 Mb)
Rys nr 01 (811.11 kb)
Rys nr 01 cd. (429.97 kb)


 

 Osoba wyznaczona do komunikowania się z Wykonawcami: 
 

-Inspektor ds Infrastruktury miejskiej -  Artur Krakowski - a.krakowski@chojnow.eu

- Naczelnik Wydziału - Marta Kucfir - m.kucfir@chojnow.eu
 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

05.11.2021 r.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

Zapytanie ofertowe (2.80 Mb)
Formularz oferty - wzór (16.49 kb)
 

29.11.2021 r.
Informacja (155.72 kb)
Pytania i odpowiedzi (2.71 Mb)
Formularz oferty po zmianach - wzór (659.77 kb)
Formularz oferty - po zmianach (wersja edytowalna) (16.62 kb)
 


 

08.12.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (176.90 kb)


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

Modernizacja oczyszczalni ścieków - 20.10.2021 r.


27.10.2021 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (40.51 kb)
Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia (196.84 kb)

 20.10.2021 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (694.21 kb)
Ogłoszenie (124.61 kb)

Załącznik nr 1 do SWZ :Formularz ofertowy (39.86 kb)
Załącznik nr 1B Oświadczenie (39.57 kb)

Załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja Budowlana:
Ogłoszenie (124.61 kb)Przedmiar (143.90 kb)Przedmiar (143.90 kb)
Specyfikacja Wykonani i odbioru robót (1.19 Mb)
Decyzja pozwolenie na budowę (1.69 Mb)
Dokumentacja Projektowa (21.79 Mb)Załącznik nr 1

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (65.68 kb)
Załącznik nr 4 Wykaz Wykonanych robót (39.71 kb)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (39.49 kb)

Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO (37.62 kb)
 

Załącznik nr 7 Instrukcja miniportal (8.79 Mb)

Załącznik nr 8 Link do postępowania (13.18 kb)

Pytania i odpowiedzi : 
1) 05.11.2021 r. Pytania i odpowiedzi (821.15 kb)
2) 09.11.2021 r. Pytania i odpowiedzi (246.50 kb)
3) 09.11.2021 r. Pytania i odpowiedzi (414.47 kb)

12.11.2021 r. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja (192.80 kb)
 

12.11.2021 r. Informacja z otwarcia ofert Informacja (249.41 kb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

13.10.2021 r.

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (425.02 kb)
Ogłoszenie (109.28 kb)
Uchwała XL 192 (219.06 kb)
Uchwała XXVI. 123 (425.21 kb)
Uchwała XXVI 124 (653.24 kb)
Uchwała XXXVIII 178 (210.37 kb)
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty (86.00 kb)
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy z art. 108 (49.00 kb)
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy (15.22 kb)
Załącznik nr 4 Wykaz Usług (53.50 kb)
Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi (18.49 kb)


Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu (16.24 kb)
Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia (183.00 kb)
Załącznik nr 7A Wykaz miejsc odbioru odpadów (65.29 kb)
Załącznik nr 7B Naklejka (242.87 kb)
Załącznik nr 8 Wzór umowy (107.50 kb)
Załącznik nr 9 Wykaz Osób (14.17 kb)
Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika systemu miniPortal (8.50 Mb)
Załącznik nr 11 Link do postępowania (12.96 kb)
Załącznik nr 12 JEDZ (74.99 kb)

Pytania /Odpowiedzi  do SWZ:

Pyt/Odp  nr 1: Pyt/Odp (371.59 kb)

15.11.2021 r. - Informacja - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (211.79 kb)

15.11.2021 r. - Informacja z otwarcia ofert (236.71 kb)I


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

23.09.2021 r.

NAZWA ZADANIA: 
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie- zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOOŻ

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  dostawie i montażu drzwi.  

Zapytanie ofertowe (1.13 Mb)
Oferta - wzór (14.15 kb)

Rzuty kondygnacji:
Rzut parteru (172.69 kb), Rzut I piętra (166.68 kb)
Rzut poddasza (189.13 kb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.09.2021 r.
 
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie

Zapytanie ofertowe + wzór oferty (930.66 kb)
wzór oferty (15.56 kb)
Przedmiar (1.16 Mb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

08.09.2021 r.

Budowa ogrodzenia  panelowego na terenie skateparku i pumptracka w Chojnowie

Zapytanie ofertowe + oferta (1.05 Mb)

Wzór oferty (14.84 kb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

01.09.2021 r.
 

Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie (drugie postępowanie)
 

Zapytanie ofertowe + oferta (1.34 Mb)

wzór oferty (17.43 kb)

Decyzje:
 

Zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę (1.75 Mb)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (1,018.30 kb)

Projekt: Projekt budowlany (4.66 Mb), Przedmiar (694.20 kb), Rys nr 1 (1.55 Mb), Rys nr 2 cz 1 (631.37 kb), Rys. nr 2 cz 2 (528.15 kb), Rys. nr 2 cz. 3 (363.99 kb),Rys nr 3 cz. 1 (401.33 kb), Rys. nr 3 cz. 2 (484.51 kb),Rys. nr 4 cz. 1 (182.79 kb)Rys. nr 4 cz.2 (386.85 kb) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

30.08.2021 r.
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie- zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ.
Dostawa, montaż i uruchomienie elektrycznych trzymaczy drzwiowych

Zapytanie ofertowe (1.03 Mb)
wzór oferty (14.68 kb)
Przedmiar (1.92 Mb)
Rzut parteru (172.69 kb)
Rzut I piętra (166.68 kb)
Rzut poddasza (189.13 kb) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

26.08.2021 r.

NAZWA ZADANIA: 
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie- zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOOŻ

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  dostawie i montażu drzwi.  

Zapytanie ofertowe (1.11 Mb)
Oferta - wzór (14.80 kb)

Rzuty kondygnacji:
Rzut parteru (172.69 kb), Rzut I piętra (166.68 kb)
Rzut poddasza (189.13 kb)

01.09.2021 r.
 Informacja o zmianie terminu (185.32 kb)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

20.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe na remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie


 

Zapytanie ofertowe (1.32 Mb), Oferta (wzór) (17.41 kb)
 

Projekt: Projekt budowlany (4.66 Mb), Przedmiar (694.20 kb), Rys nr 1 (1.55 Mb), Rys nr 2 cz 1 (631.37 kb), Rys. nr 2 cz 2 (528.15 kb), Rys. nr 2 cz. 3 (363.99 kb), Rys. nr 3 cz. 2 (484.51 kb)Rys. nr 4 cz.2 (386.85 kb)Rys. nr 4 cz. 1 (182.79 kb)
 

Dodano 24.08.2021 r. - Rys nr 3 cz. 1 (401.33 kb)
 

Decyzje:
 

Zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę (1.75 Mb)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (1,018.30 kb)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

17.08.2020 r.


Zapytanie ofertowe na remont dachu  budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie
Zapytanie ofertowe (844.15 kb)
Przedmiar (1.16 Mb)
Oferta - wzór (15.55 kb)


 

_______________________________________________________________________________________
 


 

12.08.2021 r.

Drugie zapytanie ofertowe na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie.


Zaproszenie  do złożenia oferty: 
Zaproszenie do złożenia oferty, wzór oferty (859.74 kb)
Wzór oferty (dok. edyt) (13.65 kb)

Projekt
Projekt - opis techniczny (1.92 Mb)
Rys. nr 00 (1.21 Mb)
Rys. nr 01 (811.11 kb)
Rys. nr 01.cd. (429.97 kb)
 
Przedmiar: Przedmiar (932.11 kb)

____________________________________________________________________________________________
 


 

05.08.2021
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022


 

Ogłoszenie o zamówieniu (121.61 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (568.58 kb)


 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (42.91 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39.17 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38.91 kb)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO (28.07 kb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (165.03 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług (39.28 kb)

UWAGI: 

Identyfikator postępowania MiniPortal:

c4fb73ac-9691-4b21-a083-c7ef86584d58

13.08.2021 r. Informacja o kwocie (187.17 kb)

13.08.2021 r. Informacja o unieważnieniu postępowania (245.25 kb)03.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe 

Przebudowa przejścia  dla pieszych w ciągu ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie

Zaproszenie do złożenia oferty (649.42 kb)
wzór oferty: Wzór oferty (13.57 kb)

Projekt
Projekt - Opis techniczny (1.92 Mb), Rys. nr 00 (1.21 Mb), Rys. nr 01 (811.11 kb)Rys. nr 01 cd. (429.97 kb)

Przedmiar: Przedmiar (932.11 kb)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

21.06.2021
Zapytanie ofertowe: Prace remontowe w Żłobku Miejskim przy ul. Sikorskiego 20 w Chojnowie


 

- Zapytanie ofertowe (315.59 kb)

- Przedmiar robót (2.23 Mb)

- Wzór oferty (22.21 kb)


  

17.06.2021

Modernizacja oczyszczalni ścieków (unieważniony)
 


 

Ogłoszenie o zamówieniu (120.10 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (630.40 kb)


 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (42.39 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (36.46 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (36.35 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja projektowa (21.80 Mb)

2) Przedmiar (143.90 kb)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (1.19 Mb)

4) Decyzja - pozwolenie na budowę (1.69 Mb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (60.96 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36.83 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (36.69 kb)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO (37.38 kb)

25.06.2021

- Pytanie nr 1/Odpowiedź nr 1 (225.78 kb)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (279.18 kb)

- Pytanie nr 2/Odpowiedź nr 2 (576.60 kb)
 

02.07.2021

- Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (166.32 kb)

- Informacja z otwarcia ofert (246.37 kb)

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (279.18 kb)
 

 

 

UWAGI: 

Identyfikator postępowania MiniPortal:

40958640-84a1-4843-b179-3f22ae6843a3


  

26.05.2021

Modernizacja oczyszczalni ścieków (unieważniony)
 


 

Ogłoszenie o zamówieniu (120.13 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (630.02 kb)


 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (39.33 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (36.44 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (36.32 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja projektowa (21.80 Mb)

2) Przedmiar (143.90 kb)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (1.19 Mb)

4) Decyzja - pozwolenie na budowę (1.69 Mb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (60.65 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (36.82 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (36.82 kb)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO (37.48 kb)

02.06.2021

Pytanie nr 1/Odpowiedź nr 1/Zmiana nr 1 (314.03 kb)

08.06.2021

- Pytanie nr 2/Odpowiedź nr 2 (207.01 kb)


 

10.06.2021

- Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (166.32 kb)

- Informacja z otwarcia ofert (439.01 kb)

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (279.29 kb)
 


 

 

UWAGI: 

Identyfikator postępowania MiniPortal:

ab5b342c-655a-4862-9a81-f972fb63a31c


  

06.05.2021

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie


 

Ogłoszenie o zamówieniu (120.90 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (631.42 kb)


 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (39.99 kb)

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (37.14 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (37.00 kb)

- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany (464.88 kb)

Plan zagospodarowania - rys. 1 (1.15 Mb)

Plan zagospodarowania - rys. 2 (1.12 Mb)

Profile sieci wodno-kanalizacyjnej - rys. 3 i 5 (469.93 kb)

Węzły montażowe - rys. 4 (56.78 kb)

Profile przyłącza - rys. 6-11 (817.24 kb)

2) Przedmiary:

Przedmiar - sieć kanalizacyjna (254.16 kb)

Przedmiar - sieć wodociągowa (275.75 kb)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

STWiORB - wymagania ogólne (452.81 kb)

STWiORB - roboty ziemne (531.10 kb)

STWiORB - roboty montażowe sieci kanalizacyjnej (420.46 kb)

STWiORB - roboty montażowe sieci wodociągowej (359.67 kb)

4) Decyzja - pozwolenie na budowę (1.32 Mb)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (62.70 kb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (37.01 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (40.36 kb)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO (37.64 kb)
 


 

21.05.2021

- Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (166.10 kb)
 

Informacja z otwarcia ofert (192.96 kb)

28.05.2021

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (426.10 kb)
 

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

3cf4c2ad-3db9-4262-b5b8-87517a2b949c


  

07.04.2021

Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury
 


 

Ogłoszenie o zamówieniu (121.29 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (632.47 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (37.77 kb)

- Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (34.85 kb)

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (34.94 kb)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja projektowa (96 Mb)

2) Przedmiar (2.02 Mb)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (847.53 kb)

4) Decyzja - pozwolenie na budowę (1.65 Mb)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (35.16 kb)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (35.29 kb)

16.04.2021

- Pytanie nr 1/Odpowiedź nr 1 (365.41 kb)
 

22.04.2021

- Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (174.52 kb)

- Informacja z otwarcia ofert (222.02 kb)
 

29.04.2021

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (450.20 kb)


 

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

4af5c90e-5049-4c12-9de1-16586c1b24c6


  


 

02.04.2021

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2021r.
 


 

- Ogłoszenie o zamówieniu (168.45 kb)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (595.38 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty (39.30 kb)

- Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (37.83 kb)

- Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (46.50 kb)

- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (186.44 kb)

- Mapa terenów zielonych - załącznik nr 2A do części I zamówienia (1.66 Mb)

- Schemat nasadzeń roślin kwitnących w rejonie fontanny przy „Tkaczu" - złącznik nr 2B do części III zamówienia (1.50 Mb)

- Mapa ze wskazaniem terenów do koszenia i grabienia - załącznik nr 2C do części III zamówienia. (1.08 Mb)

- Załącznik nr 3 - Umowa (29.97 kb)

- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (19.27 kb)

- Załącznik nr 5 - Klauzula RODO (38.51 kb)

12.04.2021

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (187.53 kb)

- Informacja z otwarcia ofert (236.98 kb)

14.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie części II zamówienia (331.09 kb)


 

23.04.2021

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie części I oraz III zamówienia (508.14 kb) 

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

f59622d6-359c-4f3d-b5d5-8886494af192
 


  

23.03.2021

Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2021r. (unieważniony)
 


 

- Ogłoszenie o zamówieniu (161.83 kb)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (600.12 kb)

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty (51.76 kb)

- Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (46.02 kb)

- Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (46.52 kb)

- Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (188.12 kb)

- Załącznik nr 2A do części I zamówienia – mapa terenów zielonych (1.66 Mb)

- Załącznik nr 2B do części II zamówienia - schemat nasadzeń roślin kwitnących w Rynku (1.50 Mb)

- Załącznik nr 2C do części III zamówienia stanowi mapa ze wskazaniem terenów do koszenia i grabienia (1.08 Mb)

- Załącznik nr 3 - Umowa (27.60 kb)

- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (22.07 kb)

- Załącznik nr 5 - Klauzula RODO (49.11 kb)
 

31.03.2021

- Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (200.44 kb)

01.04.2021

- Informacja z otwarcia ofert (213.66 kb)
 

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (902.48 kb)
 

UWAGI:

Identyfikator postępowania MiniPortal:

dcddaa91-63ba-4a2c-875b-b85acaf53f36

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie