07.01.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                             

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1  pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w przetargu na  realizację zadania pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie", wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.


Zbiorcze zestawienie, ocena i porównanie złożonych ofert (397.93 kb)
19.12.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert :

-------------------------------------------------

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ne nr 540271926-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.


_________________________

Chojnów, 12 grudnia 2019 r.

R.G.271.14.2019

 

Uczestnicy postępowania przetargowego

-wszyscy-


W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym:  Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, Zamawiający informuje, że:


1.    Anuluje odpowiedź nr 1 udzieloną w dniu 10.12.2019 r.

2.    Jednocześnie udziela odpowiedzi na zadane pytanie „Prosimy o jednoznaczne podanie parametrów (wydajność, wysokość podnoszenia) zestawu hydroforowego. Opisany
w projekcie (na jednym z rysunków) symbol zestawu hydroforowego wskazuje na agregat 4-pompowy, natomiast wg opisu ma być zastosowany agregat 5-pompowy.  
W dołączonej dokumentacji brak jest tych informacji."

Odpowiedź :

Zaprojektowano zestaw o wydajności 350m3/h przy ciśnieniu 4,7 bar.

Zestaw powinien składać się z PIĘCIU pomp pracujących i jednej rezerwowej (w sumie 6 pomp).

Moc znamionowa jednej pompy wynosi P2=15kW

Kolektory tłoczny DN200 i ssawny DN200 wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571.

Podstawa pompy z żeliwa

Wszystkie pompy z armaturą i kolektorami zamontowane na ramie ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301

Każda pompa z nabudowaną fabrycznie przetwornicą częstotliwości.

3.    Na podstawie art.12 a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  PZP Zamawiający dokonuje zmiany w terminie złożenia ofert. W przypadkach, w których występuje data 13.12.2019 r. zastępuje się ją datą 19.12.2019 r.   

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia.  


------------------------------------------------
PYTANIA DO PRZETARGU II:

Chojnów, 10 grudnia 2019 r.

RG.271.14.2019

 

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym:  Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, na  podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły do tut. Urzędu oraz o odpowiedziach jakich udzielił: 

 

 Pytania, które wpłynęły w dniu 06.12.2019 r – z adresu mailowego …………….. @ ……….. 

   

Pytanie 1 :  Prosimy o jednoznaczne podanie parametrów (wydajność, wysokość podnoszenia) zestawu hydroforowego. Opisany w projekcie (na jednym z rysunków) symbol zestawu hydroforowego wskazuje na agregat 4-pompowy, natomiast wg opisu ma być zastosowany agregat 5-pompowy.
W dołączonej dokumentacji brak jest tych informacji.

Pytanie 2: Ponadto w odpowiedziach na pytania z dnia 05.12.2019 r. nie określono zakresu robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul. Bielawskiej (nowy zestaw hydroforowy – czy tylko podłączenie, czy wymiana przewodów zasilających, czy też przebudowa zabezpieczeń w istn. rozdzielni, itp.)


ODPOWIEDŹ 1:   Zaprojektowano zestaw hydroforowy składający się z pięciu pomp z silnikami ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości o parametrach:

·         Wydajność: 612 m3/h

·         Wydajność 1 pompy: 350 m3/h

·         Wysokość podnoszenia:47 m

·         Napięcie zasilania:380-415 V

·         Prąd znamionowy:175,3A-400V

·         Moc nominalna:15 kW

 

Wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301.

Oprócz osprzętu standardowego, czyli zaworów odcinających przed i za pompami oraz zaworu zwrotnego przy każdej pompie zestaw wyposażony jest w komplecie w:

- 5 zbiorników membranowych do zamontowania na rurociągu tłocznym,

- manometr na stronie tłocznej,

- czujnik ciśnienia na stronie tłocznej,

- vakuomanometr na stronie ssawnej,

- czujnik ciśnienia na stronie ssawnej,

- szafę sterowniczą jest w kartę komunikacyjna do transmisji danych w wybranym protokole, najczęściej jest to modBUS RTU

 

Zestaw  utrzymuje stałe ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości pomp. Osiągi zestawu są dopasowywane do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej liczby pomp i pracę równoległą załączonych pomp. Zamiana pomp jest automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia.

 

ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres prac w SUW obejmuje: zakup i podłączenie nowego zestawu hydroforowego do nowej szafy sterowniczej. Wewnątrz obiektu należy wykonać nowe niezbędne podłączenia – zgodnie z wytycznymi producenta. Nową szafę podłączyć do istniejącej sieci. 


Udzielenie powyższych odpowiedzi nie powoduje zmiany treści ogłoszenia.


_________________________________

PYTANIA DO PRZETARGU I:

Chojnów, 05 grudnia 2019 r.

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym:  Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce  do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, na  podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły do tut. Urzędu oraz o odpowiedziach jakich udzielił: 

 

 Pytania, które wpłynęły w dniu 03.12.2019 r – z adresu mailowego …………….. @ ………..     

  

 

Pytanie 1:  jaki jest wymagany termin zakończenia inwestycji (wg SIWZ do 30 maja 2020, wg wzoru umowy do 30 czerwca 2020)?

 

ODPOWIEDŹ 1: Termin zakończenia inwestycji  - 30.05.2020r.

 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich?

 

ODPOWIEDŹ 2: NIE

 

Pytanie 3 :  Czy w ofercie należy ująć koszty nadzoru archeologicznego?

 

ODPOWIEDŹ 3: TAK 

 

PYTANIE 4: Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SIWZ o:

 

1.     1. Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg 

2.     2. Dokumentację geotechniczną

3.     3. Schematy rozdzielni zasilająco-sterowniczych przy studniach S1, S2 i S3

4.     4. Parametry i specyfikację techniczną zestawu hydroforowego

5.     5. Parametry i specyfikację techniczną pomp głębinowych

6.   6. Dokumentację monitoringu (jak przekazywany będzie sygnał od pomp głębinowych do stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej, jaki system, monitoringu wdrożony jest u użytkownika (jaki dostawca)

7.     7. Podanie zakresu robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul. Bielawskiej.

 

 

ODPOWIEDŹ 4:

 

Zamawiający dołącza następujące dokumenty:    

 

1. Decyzje i Uzgodnienia z właścicielami terenu przez które przebiega wodociąg Załącznik uzgodnienia (4.12 Mb)


 

2. Opinię geotechniczną – załącznik geotechnika (4.07 Mb)

 

3. Schematy elektryczne przyłącza zasilania – załącznik schematy (5.15 Mb)

 

4. Parametry i specyfikacja zestawu hydroforowego  zostały opisane w dokumentacji technicznej

 

5.Parametry techniczne i sposób doboru pomp głębinowych wraz ze sposobem montażu opisano w dokumentacji technicznej

 

6. W obecnej chwili Zamawiający wdrożony ma system monitorowania Hydropartner (obejmujący wyłącznie wieżę ciśnień w Chojnowie. Zaproponowany system powinien być kompatybilny z istniejącym.

 

7. Zakres robót elektrycznych w stacji uzdatniania przy ul.Bielawskiej obejmuje wykonanie WiZ zasilania studni, wykonanie rozdzielnic sterowania pracą pomp S1, S2 i S3, wykonanie oświetlenia terenu realizowanego z rozdzielnic S1, S2 i S.  

 

 

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
29.11.2019

 

Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych
w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie

        

 
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie