login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

06.07.2018 r.

Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

Ogłoszenie_zmiany (68.63 kb)

Ogłoszenie (3.28 Mb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (477.50 kb)Pytania i odpowiedzi
Pytania i Odpowiedzi nr 1 (1.37 Mb)
Pytania i Odpowiedzi nr 2 (1.69 Mb)Zmiana SIWZ:
Zmiana SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (920.00 kb)
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (38.50 kb)

Zmiana SIWZ (758.55 kb)Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (62.50 kb) - w tym  załączniki do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1 -  Cena,  Załącznik nr 2  - Czas realizacji reklamacji), Załącznik nr 3 - Termin zapłaty),

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (32.50 kb),

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (29.00 kb)

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług (31.50 kb)

Załącznik nr 5 Wykaz wyposażenia zakładu (37.00 kb)

Załącznik nr 7 Wykaz pracowników wykonujących usługę (kierowców) (32.50 kb) 6 Zobowiązanie (38.50 kb)

Wzór umowy (163.50 kb) , Załącznik nr 1 do umowy (28.50 kb), Załącznik nr 2 do umowy (80.84 kb)


Załącznik nr 9 - Instrukcja wypełniania JEDZ (1.19 Mb)

Załącznik nr 10 Edytowalna wersja JEDZ (198.00 kb)

JEDZ PDF, XML: JEDZ PDF (88.82 kb),

Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia (35.00 kb)
Załącznik nr 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (7.32 Mb)

Uchwały:
Uchwała Nr XXVI/126/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. (1.27 Mb)
Uchwała Nr XXX/156/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. (4.29 Mb)
Uchwała Nr XLIV/220/14 z dnia 25 września 2014 (408.36 kb)serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie