Informacja o wyborze ofert w przetargach

27.06.2019 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów" nr umowy RPD.10.02.01-02.01-02-044/18-00 realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część I zamówienia – „Tutoring – kurs tutorski 1-go stopnia, dla 10 nauczycieli, 64 godziny"

Część II zamówienia – „Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w pracy dydaktycznej, dla 20 nauczycieli, 25 godzin"

Część III zamówienia – „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla 20 nauczycieli, 30 godzin"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wyk Cz.I (393.63 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wyk Cz.II (384.51 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wyk Cz.III (294.03 kb)

19.06.2019 r.
Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część I zamówienia; - Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia
11.06.2019 r.
Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II- Zagospodarowanie Terenu 

07.06.2019 r.
Modernizacja budynku Szkoły przy ul. Reymonta w Chojnowie
wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I – remont budynków

15.04.2019 r.
Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie
Przebudowa chodnika ulicy Wyspiańskiego w Chojnowie - druga strona

22.03.2019 r.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r.

26.02.2019 r.
Dostawa stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

26.02.2019 r.
Dostawa i instalacja  wyposażenia dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

13.02.2019 r.
Utrzymanie  terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r.


Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (177.36 kb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie