Informacja o wyborze ofert w przetargach

16.10.2019 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (463.33 kb)

24.09.2019 r.
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

27.06.2019 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów" nr umowy RPD.10.02.01-02.01-02-044/18-00 realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część I zamówienia – „Tutoring – kurs tutorski 1-go stopnia, dla 10 nauczycieli, 64 godziny"

Część II zamówienia – „Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w pracy dydaktycznej, dla 20 nauczycieli, 25 godzin"

Część III zamówienia – „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla 20 nauczycieli, 30 godzin"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wyk Cz.I (393.63 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wyk Cz.II (384.51 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wyk Cz.III (294.03 kb)

19.06.2019 r.
Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część I zamówienia; - Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia
11.06.2019 r.
Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II- Zagospodarowanie Terenu 

07.06.2019 r.
Modernizacja budynku Szkoły przy ul. Reymonta w Chojnowie
wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I – remont budynków

15.04.2019 r.
Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie
Przebudowa chodnika ulicy Wyspiańskiego w Chojnowie - druga strona

22.03.2019 r.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r.

26.02.2019 r.
Dostawa stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

26.02.2019 r.
Dostawa i instalacja  wyposażenia dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

13.02.2019 r.
Utrzymanie  terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r.


Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (177.36 kb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie